Language of document : ECLI:EU:F:2015:70

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 30 juni 2015

Mål F‑120/14

Caspar Curdt-Christiansen

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänstemän – Lön – Ersättning för årlig resa – Artikel 7.3 och artikel 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Fastställande av ursprungsort och plats för huvudsakliga intressen – Begäran om ändring av ursprungsorten – Begreppet plats för huvudsakliga intressen – En familjemedlem har bytt bosättningsort – Tid som gått från att platsen för huvudsakliga intressen ändrades till begäran om ändring av ursprungsorten – Ändring ska vara ett undantagsfall”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Caspar Curdt-Christiansen har yrkat ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att avslå hans begäran att parlamentet ska ändra hans ursprungsort till Larnaca (Cypern) och platsen för hans huvudsakliga intressen till Singapore, istället för Montreal (Canada).

Avgörande:      Talan ogillas. Caspar Curdt-Christiansen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Ursprungsort – Plats för huvudsakliga intressen – Ändras under tiden – Begäran om ändring – Iakttagande av en skälig tidsfrist – Ändring ska vara ett undantagsfall

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.1; bilaga VII, artikel 7.3 första stycket)

Det föreligger en skyldighet att iaktta en rimlig tidsfrist i samtliga fall där föreskrifter i detta hänseende saknas men rättssäkerhetsprincipen eller skyddet för berättigade förväntningar utgör hinder för att unionsinstitutionerna eller fysiska eller juridiska personer agerar utan inskränkningar i tiden, vilket bland annat kan äventyra stabiliteten i en redan uppkommen rättslig situation.

Vad gäller en talan som kan leda till betalningsskyldighet för institutionerna, är tjänstemannens skyldighet att inom en rimlig tidsfrist inkomma med en begäran enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, såsom en begäran om ändring av ursprungsorten, även av betydelse för skyddet för de offentliga finanserna. Detta innebär att den berörde är skyldig att visa omsorg genom att inge sin begäran inom en rimlig tidsfrist från det att denne får kännedom en ny rättsakt eller en ny väsentlig omständighet, som kan påverka dennes rättsliga situation.

Dessutom, och i vilket fall som helst, framgår det av artikel 7.3 första stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna att ett beslut om ändring av tjänstemannens plats för huvudsakliga intressen endast får fattas i undantagsfall, vilket även gäller om begäran uppfyller de formella villkoren för att ursprungsorten ska ändras. Tillsättningsmyndigheten får därför avslå en sådan begäran med hänvisning till att ett sådant beslut endast får fattas i undantagsfall.

(se punkterna 37, 38 och 44)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: dom av den 5 oktober 2004, Eagle m.fl./kommissionen, T‑144/02, EU:T:2004:290, punkt 57; dom av den 12 juli 2007, Eagle m.fl./kommissionen, T‑144/02, EU:T:2007:222, punkterna 57 och 59, och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: dom av den 8 februari 2011, Skareby/kommissionen, F‑95/09, EU:F:2011:9, punkterna 42−46