Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(състав от един съдия)

3 юни 2015 година

Дело F‑128/14

Luc Bedin

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Съответни задачи и правомощия на дисциплинарния съвет и на ОН — Преценка дали са установени фактите на предполагаемото нарушение“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Bedin по същество иска отмяната на решението от 23 декември 2013 г., с което Европейската комисия му наложила санкцията „спиране на повишаването в стъпка“ за срок от 12 месеца

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Bedin понася направените от него съдебни разноски, както и разноските на Европейската комисия.

Резюме

Длъжностни лица — Дисциплинарен режим — Санкция — Право на преценка на органа по назначаване — Преценка на истинността на фактите, предмет на дисциплинарно производство — Становище на дисциплинарния съвет — Обхват — Граници

(членове 18, 22 и 25 от приложение ІХ към Правилника за длъжностните лица,)

Никоя разпоредба на Правилника не предвижда изрично, че становището на дисциплинарния съвет е задължително за органа по назначаването, що се отнася до истинността на фактите на предполагаемото нарушение.

Напротив, от систематичното тълкуване на Правилника, и по-конкретно на членове 18, 22 и 25 от приложение IX към него, следва, че становището на дисциплинарния съвет, който е консултативен орган, не обвързва в това отношение органа по назначаването.

Следователно органът по назначаването може да разгледа и да прецени фактите, по повод на които е образувано дисциплинарното производство, по начин, който се различава от този в становището на дисциплинарния съвет, при условие че в това отношение мотивира подробно решението си.

(вж. т. 23, 24 и 30)

Позоваване на:

Съд — решение F./Комисия, 228/83, EU:C:1985:28, т. 16

Първоинстанционен съд — определение Di Rocco/CES, T‑8/92, EU:T:1992:122, т. 28