Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(ainukohtunik)

3. juuni 2015

Kohtuasi F‑128/14

Luc Bedin

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarkaristus – Distsiplinaarnõukogu ja ametisse nimetava asutuse vastavad ülesanded ja volitused – Etteheidetavate faktiliste asjaolude tõelevastavuse kontrollimine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Bedin palub sisuliselt tühistada 23. detsembri 2013. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon määras talle karistuseks kõrgemasse palgajärku tõusmise edasilükkamise kaheteistkümne kuu jooksul.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta L. Bedini kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Distsiplinaarmeetmed – Distsiplinaarkaristus – Ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus – Distsiplinaarmenetluse aluseks olevate asjaolude tõelevastavuse kontrollimine – Distsiplinaarnõukogu arvamus – Ulatus – Piirid

(Personalieeskirjad, IX lisa artiklid 18, 22 ja 25)

Ükski personalieeskirjade säte ei näe sõnaselgelt ette, et distsiplinaarnõukogu arvamus on ametisse nimetavale asutusele siduv osas, mis puudutab etteheidetavate faktiliste asjaolude tõelevastavust.

Personalieeskirjade IX lisa artiklite 18, 22 ja 25 süstemaatilisest tõlgendamisest tuleneb vastupidi, et distsiplinaarnõukogu – mis on konsultatiivorgan – arvamus ei ole selles suhtes ametisse nimetavale asutuse siduv.

Ametisse nimetav asutus võib seega analüüsida ja hinnata distsiplinaarmenetluse aluseks olevaid faktilisi asjaolusid teisiti kui seda on tehtud distsiplinaarnõukogu arvamuses, tingimusel et ta põhjendab üksikasjalikult oma sellekohast otsust.

(vt punktid 23, 24 ja 30)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus F. vs. komisjon, 228/83, EU:C:1985:28, punkt 16.

Esimese Astme Kohus: kohtumäärus Di Rocco vs. EMSK, T‑8/92, EU:T:1992:122, punkt 28.