Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas) SPRENDIMAS

2015 m. birželio 3 d.

Byla F‑128/14

Luc Bedin

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Drausminė procedūra – Drausminė nuobauda – Atitinkamas drausmės komisijos ir paskyrimų tarnybos vaidmuo ir galios – Faktų, dėl kurių pateikti kaltinimai, tikrumo vertinimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Bedin prašo panaikinti 2013 m. gruodžio 23 d. Europos Komisijos sprendimą paskirti jam nuobaudą: atidėti perkėlimą į aukštesnę pakopą dvylikai mėnesių.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. L. Bedin padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnai – Drausminės priemonės – Nuobauda – Paskyrimų tarnybos diskrecija – Faktų, dėl kurių vykdoma drausminė procedūra, tikrumo vertinimas –Drausmės komisijos išvada – Apimtis – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 18, 22 ir 25 straipsniai)

Nė vienoje Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatoje aiškiai nenumatyta, kad drausmės komisijos išvada yra privaloma paskyrimų tarnybai, vertinančiai faktų, dėl kurių pateikti kaltinimai, tikrumą.

Atvirkščiai, iš sisteminio Pareigūnų tarnybos nuostatų, ypač jų IX priedo 18, 22 ir 25 straipsnių, aiškinimo matyti, kad drausmės komisijos, kuri yra konsultacinis organas, išvada šiuo klausimu nesaisto paskyrimų tarnybos.

Taigi paskyrimų tarnyba faktus, dėl kurių vykdoma drausminė procedūra, gali nagrinėti ir vertinti kitaip, nei nurodyta drausmės komisijos išvadoje, su sąlyga, kad detaliai motyvuoja savo sprendimą šiuo klausimu.

(žr. 23, 24 ir 30 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo F. / Komisija, 228/83, EU:C:1985:28, 16 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: Nutarties Di Rocco /ESRK, T‑8/92, EU:T:1992:122, 28 punktas.