Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(viena tiesneša sastāvā)

2015. gada 3. jūnijā

Lieta F‑128/14

Luc Bedin

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Disciplinārlietu kolēģijas un iecēlējinstitūcijas attiecīgās lomas un pilnvaras – Inkriminēto faktu patiesuma vērtējums

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko L. Bedin būtībā lūdz atcelt 2013. gada 23. decembra lēmumu, ar ko Eiropas Komisija ir piemērojusi viņam sodu, atliekot izvirzīšanu augstākam līmenim uz divpadsmit mēnešiem

Nolēmums      Prasību noraidīt. L. Bedin sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Disciplinārie pasākumi – Sods – Iecēlējinstitūcijas novērtējuma brīvība – Faktu, uz kuriem attiecas disciplinārlieta, patiesuma vērtējums – Disciplinārlietu kolēģijas atzinums – Piemērojamība – Robežas

(Civildienesta noteikumu IX pielikuma 18., 22. un 25. pants)

Nevienā Civildienesta noteikumu normā nav tieši paredzēts, ka disciplinārlietu kolēģijas atzinums iecēlējinstitūcijai būtu saistošs attiecībā uz inkriminēto faktu patiesumu.

Gluži pretēji, no Civildienesta noteikumu un it īpaši Civildienesta noteikumu IX pielikuma 18., 22. un 25. panta sistēmiskas interpretācijas izriet, ka disciplinārlietu kolēģijas, kura ir konsultatīva struktūra, atzinums iecēlējinstitūcijai šajā ziņā nav saistošs.

Tātad iecēlējinstitūcija var pārbaudīt faktus, uz kuriem attiecas disciplinārlieta, un sniegt citādu vērtējumu nekā disciplinārlietu kolēģijas atzinumā, ar nosacījumu, ka tā šajā ziņā sīki pamato savu lēmumu.

(skat. 23., 24. un 30. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedums F./Komisija, 228/83, EU:C:1985:28, 16. punkts.

Pirmās instances tiesa: rīkojums Di Rocco/ESK, T‑8/92, EU:T:1992:122, 28. punkts.