Language of document : ECLI:EU:F:2015:51

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(ensamdomare)

den 3 juni 2015

Mål F‑128/14

Luc Bedin

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Disciplinärt förfarande – Disciplinåtgärd – Disciplinnämndens och tillsättningsmyndighetens respektive funktioner och befogenheter – Bedömning av huruvida anklagelserna är styrkta”

Saken:      Talan, väckt med stöd av artikel 270 FEUF som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luc Bedin har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 23 december 2013 om disciplinåtgärd mot honom i form av uppskjuten placering i högre löneklass under 12 månader.

Avgörande:      Talan ogillas. Luc Bedin ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.

Sammanfattning

Tjänstemän – Bestämmelser om disciplinåtgärder – Disciplinåtgärd – Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning – Bedömning av de faktiska omständigheter som ett disciplinärt förfarande rör – Yttrande av disciplinnämnden – Räckvidd – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga IX, artiklarna 18, 22 och 25)

Tjänsteföreskrifterna innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse om att disciplinnämndens yttrande ska vara bindande för tillsättningsmyndigheten vad gäller frågan om huruvida anklagelserna är styrka.

Det framgår tvärtom av en systematisk tolkning av tjänsteföreskrifterna, och då särskilt av artiklarna 18, 22 och 25 i bilaga IX till dessa, att tillsättningsmyndigheten i det avseendet inte är bunden av yttrandet från disciplinnämnden, vilket är ett rådgivande organ.

Tillsättningsmyndighetens granskning och bedömning av de faktiska omständigheter som det disciplinära förfarandet rör kan således ge ett annat resultat än vad disciplinnämnden kommit fram till i sitt yttrande, förutsatt att tillsättningsmyndigheten därvid ger en utförlig motivering av sitt beslut.

(se punkterna 23, 24 och 30)

Hänvisning till

Domstolen: dom F./kommissionen, 228/83, EU:C:1985:28, punkt 35

Förstainstansrätten: beslut Di Rocco/EESK, T‑8/92, EU:T:1992:122, punkt 28