Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 6. oktober 2015 – FE mod Kommissionen

(Sag F-119/14) 1

(Personalesag – ansættelse – almindelig udvælgelsesprøve – optagelse på reservelisten – ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at ansætte en bestået ansøger – udvælgelseskomitéens og ansættelsesmyndighedens respektive beføjelser – betingelser for adgang til optagelsesprøven – minimumsvarigheden af erhvervserfaring – beregningsmetode – udvælgelseskomitéens anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn – foreligger ikke – fortabt mulighed for ansættelse – erstatning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: FE (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Gattinare, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at afslutte den procedure, der var iværksat med henblik på udnævnelse af sagsøgeren til tjenestemand — idet sidstnævnte var opført på en reserveliste fra udvælgelsesprøven — efter at sagsøgeren var blevet oplyst om, at det berørte generaldirektorat havde godkendt hans ansættelse, og efter at det endeligt var blevet besluttet, at hans erhvervserfaring ikke var tilstrækkelig.

Konklusion

Afgørelsen af 17. december 2013, hvorved Europa-Kommissionen afslog at ansætte FE, annulleres.

Europa-Kommissionen pålægges at betale FE et beløb på 10 000 EUR.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af FE afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015 s. 56.