Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. oktoobri 2015. aasta otsus – DD versus FRA

(liidetud kohtuasjad F-106/13 ja F-25/14)1

(Avalik teenistus – FRA töötajad – Ajutine teenistuja – Karjääriarengu aruanne – Asutusesisene kaebus – Süüdistused diskrimineerimise kohta – Süüdistused tagakiusamise kohta direktiivi 2000/43 tähenduses – Haldusjuurdlus – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarmeede – Noomitus – Personalieeskirjade IX lisa artiklid 2, 3 ja 11 – Tähtajalise lepingu ülesütlemine – Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunkt i – Õigus olla ära kuulatud – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkt a)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: DD (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (esindajad: M. Kjaerum ja advokaat P. Jenkinson)

Ese

Kohtuasi F-106/13: Nõue tühistada FRA direktori otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristuseks noomitus.

Kohtuasi F-25/14: Nõue tühistada otsus, millega lõpetati hageja leping, ja otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata, ning nõue hüvitada varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori 20. veebruari 2013. aasta otsus määrata DD-le noomitus.

Tühistada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori 13. juuni 2013. aasta otsus, millega öeldi üles DD ajutise teenistuja tähtajatu leping.

Jätta hagid liidetud kohtuasjades F-106/13 ja F-25/14 ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja DD kohtukulud.

____________

1     ELT C 45, 15.2.2014, lk 46 ja ELT C 184, 16.6.2014, lk 43.