Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.10.2015 – DD v. FRA

(Yhdistetyt asiat F-106/13 ja F-25/14)1

(Henkilöstö – FRA:n henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Urakehitystä koskeva kertomus – Sisäinen valitus – Syrjintää koskevat syytökset – Syytökset direktiivissä 2000/43 tarkoitetuista vastatoimenpiteistä – Hallinnollinen tutkintamenettely – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamus – Varoitus – Henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevat 2, 3 ja 11 artikla – Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen – Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan c kohdan i alakohta – Oikeus tulla kuulluksi – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: DD (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (asiamies: M. Kjaerum, avustajanaan asianajaja P. Jenkinson)

Oikeudenkäynnin kohde

Asia F-106/13: Vaatimus FRA:n johtajan päätöksen, jolla kantajalle määrättiin kurinpidollisena seuraamuksena varoitus, kumoamisesta.

Asia F-25/14: Vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, jolla kantajan työsopimus päätettiin, ja sen päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan valitus, sekä vahingonkorvausvaatimus aiheutuneista aineellisista vahingoista ja henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma

20.2.2013 annettu päätös, jolla Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja antoi DD:lle varoituksen, kumotaan.

13.6.2013 annettu päätös, jolla Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja irtisanoi DD:n toistaiseksi voimassa olevan väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen, kumotaan.

Kanteet yhdistetyissä asioissa F-106/13 ja F-25/14 hylätään muilta osin.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan DD:n oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 45, 15.2.2014, s. 46 ja EUVL C 184, 16.6.2014, s. 43.