Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional – Španielsko) – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

(vec C-266/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2003/88/ES – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Organizácia pracovného času – Článok 2 bod 1 – Pojem „pracovný čas“ – Pracovníci, ktorí nemajú stále alebo obvyklé pracovisko – Čas presunu medzi bydliskom pracovníkov a zariadeniami prvého a posledného klienta)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Nacional

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Žalované: Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Výrok rozsudku

Článok 2 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide vo veci samej, keď pracovníci nemajú stále alebo obvyklé pracovisko, čas presunu, ktorý títo zamestnanci venujú denným presunom medzi svojím bydliskom a zariadeniami ich prvého a posledného klienta určeného ich zamestnávateľom, predstavuje „pracovný čas“ v zmysle tohto ustanovenia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 282, 25.8.2014.