Language of document :

Жалба, подадена на 26 август 2015 г. — Deutsche Lufthansa/Комисия

(Дело T-492/15)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG (Кьолн, Германия) (представител: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението на Европейската комисия от 1 октомври 2014 г. по преписка SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) — Летище Франкфурт-Хан и Райънеър;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си по същество жалбоподателят твърди следното.

процесуални нарушения поради липсата на по-нататъшно обсъждане с жалбоподателя през 2014 г.,

непълно представяне на случая, въпреки че към момента на постановяване на обжалваното решение положението на ответника било известно,неправилно описание на фактическата обстановка, тъй като с неотчитането на някои факти Комисията представила погрешна картина на случая,явни противоречия в обжалваното решение,неправилна правна преценка на мерките в полза на съответното летище, доколкото определени мерки не били квалифицирани като държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС, а други били квалифицирани като съвместима с общия пазар държавна помощ,     неправилна правна преценка на мерките в полза на съответното летище, тъй като представлявали държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС.

____________