Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 26. augustā – Deutsche Lufthansa/Komisija

(lieta T-492/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Deutsche Lufthansa AG (Ķelne, Vācija) (pārstāvis – A. Martin-Ehlers, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 1. oktobra lēmumu lietā SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) – Hānas lidosta un Ryanair;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītāja ir izvirzījusi šādus argumentus:

procesuāls pārkāpums, neturpinot apspriedes ar prasītāju 2014. gadā,

nepilnīgs lietas apstākļu izklāsts, kaut arī apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī atbildētājai bija zināmi visi fakti,

nepareizs faktu atspoguļojums, jo Komisija, ignorēdama atsevišķus faktus, ir radījusi nepareizu priekšstatu par šo lietu,acīmredzamas pretrunas apstrīdētajā lēmumā,nepareizs juridiskais vērtējums attiecībā uz pasākumiem attiecīgās lidostas labā, ciktāl noteikti pasākumi nav kvalificēti kā valsts atbalsts LESD 107. panta 1. punkta izpratnē un savukārt citi ir kvalificēti kā ar kopējo tirgu saderīgs valsts atbalsts,nepareizs juridiskais vērtējums attiecībā uz pasākumiem attiecīgās aviosabiedrības labā, jo tie ir valsts pasākumi LESD 107. panta 1. punkta izpratnē.

____________