Language of document :

Žaloba podaná 26. augusta 2015 – Deutsche Lufthansa/Komisia

(vec T-492/15)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Lufthansa AG (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: A. Martin-Ehlers, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 1. októbra 2014 vo veci SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) – Letisko Hahn a Ryanair,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza nasledovné:

procedurálne pochybenie z dôvodu neexistencie ďalšej komunikácie so žalobkyňou v roku 2014,

neúplný popis prípadu, napriek tomu, že skutkový stav bol žalovanej v dobe vydania napadnutého rozhodnutia známy,

nesprávny popis skutkového stavu, pretože Komisia nezohľadnením určitých skutočností vytvára nesprávny obraz o prípade,zjavné rozpory v napadnutom rozhodnutí,nesprávne právne posúdenie opatrení v prospech dotknutého letiska, lebo určité opatrenia neboli kvalifikované ako štátna podpora v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ a iné opatrenia boli kvalifikované ako štátna pomoc zlučiteľná so spoločným trhom,nesprávne právne posúdenie opatrení v prospech dotknutej leteckej spoločnosti, pretože tieto opatrenia predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

____________