Language of document :

Talan väckt den 26 augusti 2015 – Deutsche Lufthansa mot kommissionen

(Mål T-492/15)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten A. Martin-Ehlers)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 1 oktober 2014 i ärende SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) – Hahns flygplats och Ryanair,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

Fel i förfarandet på grund av att sökanden inte fortsatte att konsulteras under år 2014.

Ärendet har framställts på ett ofullständigt sätt, trots att de faktiska omständigheterna var kända för svaranden vid tidpunkten för antagandet av det angripna beslutet.

Felaktig redogörelse av de faktiska omständigheterna, på grund av att kommissionen genom att inte beakta vissa faktiska omständigheter har gett en felaktig bild av ärendet.

Uppenbart motsägelsefulla uppgifter i det angripna beslutet.

Felaktig rättslig bedömning av åtgärderna till förmån för den berörda flygplatsen genom att vissa åtgärder inte ansetts utgöra statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF och andra åtgärder ansetts utgöra statligt stöd som är förenligt med den inre marknaden,

Felaktig rättslig bedömning av åtgärderna till förmån för den berörda flygplatsen, eftersom de utgör statliga stödåtgärder i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF.

____________