Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. októbra 2015 – DI/EASO

(vec F-113/13)

(Verejná služba – Zamestnanci EASO – Zmluvný zamestnanec – Skúšobná doba – Prepustenie z dôvodu zjavne nedostatočnej práce – Žaloba o neplatnosť – Zhoda medzi žalobou a sťažnosťou – Neexistencia – Zjavná neprípustnosť – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: DI (v zastúpení: I. Vlaic, avocat)

Žalovaný: Európsky podporný úrad pre azyl (v zastúpení: L. Cerdán Ortiz-Quintana, splnomocnený zástupca, D. Waelbroeck a A. Duron, avocats)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) vypovedať pracovnú zmluvu žalobcu po skúšobnej dobe, ktorá bola predĺžená o tri mesiaceVýrokZamietnutie žaloby ako zjavne neprípustnej.DI znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky podporný úrad pre azyl.

____________