Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 17. septembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(vec C-257/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Práva cestujúcich v prípade meškania alebo zrušenia letu – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 5 ods. 3 – Odmietnutie nástupu do lietadla a zrušenie letu – Veľké meškanie letu – Náhrady a pomoc cestujúcim – Mimoriadne okolnosti)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: C. van der Lans

Žalovaná: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Výrok rozsudku

Článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v tom zmysle, že technická porucha, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá vznikla nečakane, ktorá nevyplýva z nedostatku údržby a nebola zistená pri pravidelnej údržbe, nepatrí pod pojem „mimoriadne okolnosti“ v zmysle tohto ustanovenia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014.