Language of document :

Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 17 september 2015 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam - Nederländerna) – C. van der Lans mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Mål C-257/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Lufttrafik – Passagerares rättigheter vid inställda eller försenade flygningar – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 5.3 – Nekad ombordstigning och inställda flygningar – Kraftigt försenade flygningar – Kompensation och assistans till passagerare – Extraordinära omständigheter)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: C. van der Lans

Svarande: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Domslut

Artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas så, att ett tekniskt problem, såsom det som är aktuellt i det nationella målet, som oförutsett uppstått, som inte beror på bristande underhåll och som inte heller har upptäckts vid det reguljära underhållsarbetet, inte omfattas av uttrycket ”extraordinära omständigheter” i den mening som avses i denna bestämmelse.

____________

(1 ) EUT C 303, 8.9.2014.