Language of document :

2015 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundessozialgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jobcenter Berlin Neukölln / Nazifa Alimanovic ir kt.

(Byla C-67/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvas asmenų judėjimas – Sąjungos pilietybė – Vienodas požiūris – Direktyva 2004/38/EB – 24 straipsnio 2 dalis – Socialinė parama – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 – 4 ir 70 straipsniai – Specialios neįmokinės išmokos pinigais – Darbo ieškantys valstybės narės piliečiai, gyvenantys kitos valstybės narės teritorijoje – Netaikymas – Darbuotojo statuso išsaugojimas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundessozialgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Jobcenter Berlin Neukölln

Atsakovai: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 24 straipsnį ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, iš dalies pakeisto 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010, 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais nedraudžiama valstybės narės teisės nuostata, pagal kurią tam tikros „specialios neįmokinės išmokos pinigais“, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 883/2004 70 straipsnio 2 dalį, kurios taip pat yra „socialinė parama“ pagal Direktyvos 2004/38 24 straipsnio 2 dalį, neskiriamos kitų valstybių narių piliečiams, kurių padėtis tokia, kaip nurodyta minėtos direktyvos 14 straipsnio 4 dalies b punkte, nors šios išmokos užtikrinamos priimančiosios valstybės narės piliečiams, kurių padėtis tokia pati.

____________

1 OL C 142, 2014 5 12.