Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundessozialgericht - Nemčija) – Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic in drugi

(Zadeva C-67/14)1

(Predhodno odločanje – Prosto gibanje oseb – Državljanstvo Unije – Enako obravnavanje – Direktiva 2004/38/ES – Člen 24(2) – Dajatve socialne pomoči – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člena 4 in 70 – Posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki – Državljani države članice, ki iščejo zaposlitev in prebivajo na ozemlju druge države članice – Izključitev – Ohranitev statusa delavca)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundessozialgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jobcenter Berlin Neukölln

Tožene stranke: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic

Izrek

Člen 24 Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC, ter člen 4 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1244/2010 z dne 9. decembra 2010, je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta ureditvi države članice, v skladu s katero so državljani drugih držav članic – ki so v položaju, navedenem v členu 14(4)(b) Direktive 2004/38 – izključeni od prejemanja nekaterih „posebnih denarnih dajatev, za katere se ne plačujejo prispevki“, v smislu člena 70(2) Uredbe št. 883/2004, ki so hkrati „socialna pomoč“ v smislu člena 24(2) Direktive 2004/38, medtem ko so te dajatve zagotovljene državljanom države članice gostiteljice, ki so v enakem položaju.

____________

1 UL C 142, 12.5.2014.