Language of document : ECLI:EU:F:2015:86

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

14 päivänä heinäkuuta 2015

Asia F‑109/14

Silvana Roda

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palkkaus – Perhe-eläke – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 27 artikla – Edesmenneen virkamiehen eronneen puolison oikeus – Edesmenneen virkamiehen vastuulla ollut elatusapu – Perhe-eläkkeen enimmäismäärä – Selvästi perusteeton kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Silvana Roda vaatii virkamiestuomioistuinta velvoittamaan Euroopan komission maksamaan hänelle hänelle maksettavana perhe-eläkkeenä 35 prosenttia vanhuuseläkkeestä, jota hänen entiselle puolisolleen maksettiin tämän kuoleman ajankohtana tästä kuolinpäivästä alkaen korotettuna viivästyskorolla.

Ratkaisu:      Kanne hylätään selvästi perusteettomana.       Silvana Roda vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Tuomioistuinmenettely – Perustellulla määräyksellä tehty päätös – Edellytykset – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja joka on selvästi perusteeton – Vaikutus

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 81 artikla)

2.      Virkamiehet – Eläkkeet – Perhe-eläke – Entisten puolisoiden välisellä sopimuksella vahvistettu elatusapu – Perhe-eläkkeen enimmäismäärä

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevat 18 ja 27 artikla)

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 81 artiklassa määrätään, että jos kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat kokonaan tai osittain taikka jos kanne on kokonaan tai osittain selvästi täysin perusteeton, virkamiestuomioistuin voi jatkamatta käsittelyä ratkaista asian perustellulla määräyksellä.

Erityisesti kanteen hylkääminen perustellulla määräyksellä työjärjestyksen 81 artiklan perusteella on paitsi prosessiekonomian vaatimusten mukaista, myös säästää asianosaisten kustannuksia, joita istunnon pitämisestä aiheutuisi, kun virkamiestuomioistuin katsoo asiaa tutkiessaan, että sillä on riittävästi tietoa kyseisen asian asiakirjojen perusteella, ja on täysin vakuuttunut siitä, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai että se on täysin perusteeton ja katsoo tämän lisäksi vielä, ettei istunnon järjestäminen toisi esille uusia seikkoja, jotka voivat saada sen muuttamaan kantansa.

(ks. 14 ja 15 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: määräys 10.7.2014, Mészáros v. komissio (F‑22/13, EU:F:2014:189, 39 kohta) ja määräys 23.4.2015, Bensai v. komissio (F‑131/14, EU:F:2015:34, 28 kohta)

2.      Eronneelle puolisolle maksettavan perhe-eläkkeen määrä riippuu yksinomaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 27 ja 28 artiklan säännöksistä ja tämän summan laskemista ja sen päivitystä varten on merkityksetöntä, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 27 artiklassa tarkoitetun elatusavun määrää ei voida kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja entisen puolison kuoleman vuoksi muuttaa.

Lisäksi henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 18 artiklassa säännellään yksinomaan edesmenneen virkamiehen eloon jääneen puolison tilannetta eikä sitä ole tarkoitus soveltaa analogisesti edesmenneen virkamiehen entisten puolisoiden tilanteeseen muun muassa siltä osin kuin on kyse perhe-eläkkeen vähimmäismäärästä, joka on 35 prosenttia viimeisestä peruspalkasta.

(ks. 19 ja 20 kohta)