Language of document : ECLI:EU:F:2015:86

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

zo 14. júla 2015

Vec F‑109/14

Silvana Roda

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Odmena – Pozostalostný dôchodok – Článok 27 prílohy VIII služobného poriadku – Právo rozvedeného manžela zosnulého úradníka – Výživné, ktoré vyplácal zosnulý úradník – Maximálna výška pozostalostného dôchodku – Zjavne nedôvodná žaloba“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe článku 106a, ktorou S. Roda navrhuje, aby bola Európska komisia zaviazaná zaplatiť jej ako pozostalostný dôchodok, na ktorý má nárok, 35 % zo sumy starobného dôchodku, ktorý poberal jej bývalý manžel v čase svojho úmrtia, a to odo dňa tohto úmrtia, spolu s úrokmi z omeškania

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. V. Roda znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

Abstrakt

1.      Súdne konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodnením uznesením – Podmienky – Zjavne neprípustná žaloba alebo žaloba zjavne bez právneho základu – Dosah

(Rokovací poriadku Súdu pre verejnú službu, článok 81)

2.      Úradníci – Dôchodky – Pozostalostný dôchodok – Výživné stanovené dohodou medzi bývalými manželmi – Maximálna výška pozostalostného dôchodku

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, články 18 a 27)

1.      Podľa článku 81 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, ak je žaloba úplne alebo čiastočne zjavne neprípustná, alebo ak jej zjavne chýba akýkoľvek právny základ, môže Súd pre verejnú službu rozhodnúť bez ďalšieho konania odôvodneným uznesením.

Predovšetkým platí, že zamietnutie žaloby odôvodneným uznesením prijatým na základe článku 81 rokovacieho poriadku nielen prispieva k hospodárnosti konania, ale tiež šetrí účastníkom konania výdavky, ktoré by so sebou prinášalo konanie pojednávania v prípade, keď sa Súd pre verejnú službu po preštudovaní spisu vo veci považuje za dostatočne oboznámený s vecou prostredníctvom písomností nachádzajúcich sa v uvedenom spise a je úplne presvedčený o zjavnej neprípustnosti žaloby alebo o tom, že žaloba zjavne nemá akýkoľvek právny základ a navyše sa domnieva, že konanie pojednávania by nemohlo priniesť žiadne nové skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho názor.

(pozri body 14 a 15)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: uznesenia z 10. júla 2014, Mészáros/Komisia, F‑22/13, EU:F:2014:189, bod 39, a z 23. apríla 2015, Bensai/Komisia, F‑131/14, EU:F:2015:34, bod 28

2.      Na sumu pozostalostného dôchodku, ktorý poberá rozvedený manžel, sa vzťahujú výlučne ustanovenia článkov 27 a 28 prílohy VIII služobného poriadku a na účely výpočtu tejto sumy a jej aktualizácie je irelevantné, že výšku výživného uvedeného v článku 27 prílohy VIII služobného poriadku už nemožno podľa vnútroštátneho práva z dôvodu úmrtia bývalého manžela zmeniť.

Navyše článok 18 prílohy VIII služobného poriadku upravuje výlučne situáciu pozostalého manžela zosnulého úradníka a nemá sa uplatňovať analogicky na situáciu bývalých manželov zosnulého úradníka, najmä pokiaľ ide o minimálnu výšku pozostalostného dôchodku rovnajúcu sa 35 % poslednej základnej mzdy.

(pozri body 19 a 20)