Language of document : ECLI:EU:F:2015:91

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

15. července 2015

Věc F‑94/15 R

Oren Wolff

v.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

„Veřejná služba – Řízení o předběžných opatřeních – Návrh na odklad vykonatelnosti – Volby do výboru zaměstnanců – Naléhavost – Neexistence – Zvážení dotčených zájmů“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 278 SFEU a 157 AE, jakož i článku 279 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se O. Wolff domáhá odkladu vykonatelnosti rozhodnutí ze dne 23. dubna 2015, kterým Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) zamítla jeho návrh na prohlášení neplatnosti výsledků voleb členů výboru zaměstnanců.

Rozhodnutí:      Návrh O. Wolffa na nařízení předběžného opatření se zamítá. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Spory týkající se voleb do výboru zaměstnanců – Úředník, který má v době konání voleb postavení voliče

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Podmínky pro nařízení předběžného opatření – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Újma utrpěná úředníkem v jeho postavení voliče ve volbách do výboru zaměstnanců – Okolnost, která sama o sobě nepředstavuje vážnou újmu – Dopad na právo na účinnou soudní ochranu – Neexistence

(Článek 278 SFEU; Listina základních práv Evropské unie, článek 47; služební řád, články 90 a 91; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 115 odst. 2)

3.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Podmínky pro nařízení předběžného opatření – Vážná a nenapravitelná újma – Pojem

(Článek 278 SFEU)

4.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Podmínky pro nařízení předběžného opatření – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Újma utrpěná úředníkem v jeho postavení voliče ve volbách do výboru zaměstnanců – Zvážení všech dotčených zájmů – Neexistence naléhavosti

(Článek 278 SFEU; služební řád, příloha II, článek 1)

1.      Pokud jde o orgány zastupující zaměstnance orgánu a možnost podat žalobu na neplatnost nebo se takového řízení účastnit, každý volič má bezprostřední a trvající zájem na tom, aby se volby konaly za podmínek a na základě volebního systému, jenž je v souladu s ustanoveními služebního řádu, jimž podléhá volební postup.

V tomto ohledu platí, že pokud má úředník postavení voliče v době voleb do výboru zaměstnanců a dovolává se tohoto postavení v návrhu na soudní přezkum jejich výsledků, neztrácí právní zájem na podání žaloby pouze proto, že mandát výboru zaměstnanců vzešlého z těchto voleb má údajně v průběhu řízení skončit.

(viz body 25 a 30)

Odkazy:

Soud prvního stupně: rozsudek ze dne 24. září 1996, Marx Esser a del Amo Martinez v. Parlament, T‑182/94, EU:T:1996:130, bod 40

Soud pro veřejnou službu: usnesení ze dne 19. července 2011, Bömcke v. EIB, F‑105/10, EU:F:2011:122, body 23 a 24

2.      Článek 278 SFEU zakotvuje zásadu, že žaloby nemají odkladný účinek, vzhledem k tomu, že pro akty přijaté unijními orgány platí domněnka legality. Soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních tedy může nařídit odklad výkonu aktu napadeného před soudem rozhodujícím ve věci samé pouze výjimečně. V důsledku toho podmínka naléhavosti a konkrétněji nutnost, jež platí zejména v případě odkladu vykonatelnosti, aby se žalobce mohl právem dovolávat nebezpečí vážné a nenapravitelné újmy, nelze zaměňovat s požadavkem, podle kterého úředník k tomu, aby mohl platně podat žalobu podle článků 90 a 91 služebního řádu, musí prokázat osobní zájem na zrušení napadeného aktu.

V tomto ohledu skutečnost, že úředník má postavení voliče ve volbách do výboru zaměstnanců a že jako každý volič má zájem na tom, aby jeho zástupci byli zvoleni za regulérních podmínek, nepostačuje pro prokázání nebezpečí vážné a nenapravitelné újmy, která může odůvodnit odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Kromě toho, i když je právo na účinnou soudní ochranu článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie zaručeno každému, vztahují se na toto právo implicitně přípustná omezení, jelikož samotnou svou povahou vyžaduje právní úpravu a nemůže tak vést k vyloučení ustanovení článku 278 SFEU, ze kterého vyplývá, že odklad vykonatelnosti je možné nařídit pouze tehdy, pokud je prokázáno nebezpečí vážné a nenapravitelné újmy.

(viz body 26, 27 a 29)

Odkazy

Tribunál Evropské unie: usnesení ze dne 27. dubna 2010, Parlament v. U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, bod 34

3.      Odklad vykonatelnosti jako takový nezávisí na prospěchu, který z něj adresáti napadeného aktu mohou dovodit, ale na vážné a nenapravitelné újmě, kterou tento akt může způsobit na vlastních zájmech navrhovatele.

(viz bod 33)

4.      V oblasti předběžných opatření není podmínka naléhavosti prokázána, pokud se jedná o návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh úředníka směřující k prohlášení výsledků voleb členů výboru zaměstnanců za neplatné, neboť výsledek vyvažování existujících zájmů v každém případě svědčí ve prospěch dotyčného orgánu.

Konání pravidelných voleb je totiž odůvodněno nutností zajistit, aby představy zástupců voličů odrážely zásadní změny v elektorátu, jelikož existuje nebezpečí, že po uplynutí určité doby již zastoupení neodpovídá převládajícím očekáváním voličů. Toto nebezpečí by přitom existovalo v případě, pokud by do vydání rozhodnutí unijního soudu o žalobě na neplatnost výsledků voleb do výboru zaměstnanců byl do své funkce opět uveden předchozí výbor zaměstnanců, ačkoliv unijní normotvůrce při přijetí článku 1 přílohy II služebního řádu zastával názor, že výbor zaměstnanců je nutné obnovovat nejméně každé tři roky, aby byla zajištěna jeho reprezentativnost. Úroveň reprezentativnosti předchozího výboru by nadto byla zeslabena omezením jeho pravomocí na pouhou správu běžných záležitostí. Takové omezení, které by bylo koncipováno pouze jako krátkodobé, by však mohlo narušit vnitřní řízení dotyčného orgánu vždy, kdyby se orgán měl obrátit na tento výbor nebo na jiné výbory, které od něj odvozují své složení, jako je společný výbor pro povyšování, hodnotící výbor a výbor pro sociální opatření.

V tomto ohledu, za okolností, kdy se zpochybnění voleb stávajícího výboru zaměstnanců zakládá výlučně na skutečnosti, že volební komise podruhé prodloužila dobu hlasování, aby dosáhla kvora, namísto toho, aby zorganizovala druhé kolo hlasování, které by umožnilo prohlášení hlasování za platné na základě prosté většinové účasti, je třeba poměřit širokou stávající reprezentativnost nového výboru zaměstnanců, byť je zpochybňována, a zastaralou a sníženou reprezentativnost předchozího výboru zaměstnanců a rozhodnout, že zájem dotyčného orgánu na tom, aby měl aktuální a plně funkční zastoupení zaměstnanců pověřené zajištěním stálého kontaktu s orgánem, spolupracující na řádném fungování služeb, převažuje nad zájmem voliče.

(viz body 37 až 40)