Language of document : ECLI:EU:F:2015:91

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

15 päivänä heinäkuuta 2015

Asia F‑94/15 R

Oren Wolff

vastaan

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Henkilöstö – Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Henkilöstökomitean vaalit – Kiireellisyysedellytys ei täyty – Intressivertailu 

Aihe:      SEUT 278 ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Oren Wolff vaatii virkamiestuomioistuinta lykkäämään Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 23.4.2015 tekemän sen päätöksen täytäntöönpanoa, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa henkilöstökomitean vaalin tulosten mitätöimisestä.

Ratkaisu:      Oren Wolffin välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Oikeussuojan tarve – Henkilöstökomitean vaalia koskevat oikeudenkäyntiasiat – Virkamies, joka oli äänestäjän asemassa vaalien pitämisen ajankohtana

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Virkamiehelle äänestäjän asemassa henkilöstökomitean vaalien yhteydessä aiheutunut vahinko – Seikka, joka ei sellaisenaan merkitse vakavaa vahinkoa – Vaikutusta tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevaan oikeuteen ei ole

(SEUT 278 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla; henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 115 artiklan 2 kohta)

3.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Vakavan ja korjaamattoman vahingon käsite

(SEUT 278 artikla)

4.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Virkamiehelle äänestäjän asemassa henkilöstökomitean vaalien yhteydessä aiheutunut vahinko – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu – Kiireellisyysedellytys ei täyty

(SEUT 278 artikla; henkilöstösääntöjen liitteessä II oleva 1 artikla)

1.      Siltä osin kun on kyse toimielimen henkilöstön edustuksen tehtäviä hoitavista elimistä ja mahdollisuudesta nostaa kumoamiskanne tai osallistua tällaiseen menettelyyn, kaikilla äänioikeutetuilla on välitön ja olemassa oleva intressi siihen, että vaalit käydään sellaisissa olosuhteissa ja sellaisen vaalijärjestelmän mukaisesti, joilla noudatetaan vaalimenettelyyn sovellettavien henkilöstösääntöjen säännöksiä.

Tältä osin koska virkamiehellä oli henkilöstökomitean vaaleissa äänestäjän asema ja koska hän on vedonnut tähän asemaan vaatiakseen vaalien tuloksen tuomioistuinvalvontaa, virkamies ei menetä oikeussuojan tarvettaan vain sen seikan vuoksi, että näissä vaaleissa valitun henkilöstökomitean toimikausi päättyy menettelyn aikana.

(ks. 25 ja 30 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio 24.9.1996, Marx Esser ja del Amo Martinez v. parlamentti (T‑182/94, EU:T:1996:130, 40 kohta)

Virkamiestuomioistuin: määräys 19.7.2011, Bömcke v. EIP (F‑105/10, EU:F:2011:122, 23 ja 24 kohta)

2.      SEUT 278 artiklassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan kanteella ei ole lykkäävää vaikutusta, koska unionin toimielinten toteuttamiin toimenpiteisiin sovelletaan laillisuusolettaman periaatetta. Näin ollen välitoimista päättävä tuomari voi vain poikkeuksellisesti määrätä pääasian kanteen kohteena olevan säädöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä tai välitoimista. Tästä seuraa, että kiireellisyysedellytystä ja täsmällisemmin täytäntöönpanon lykkäämisestä määräämisen edellytystä, että kantaja voi perustellusti vedota vakavan ja korjaamattoman vahingon vaaraan, ei pidä sekoittaa sen edellytyksen kanssa, jonka mukaan voidakseen nostaa henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan mukaisen kanteen virkamiehen on osoitettava, että hänellä on henkilökohtainen intressi riidanalaisen toimen kumoamiseen.

Tältä osin se seikka, että virkamiehellä on henkilöstökomitean vaaleissa äänestäjän asema ja että hänellä on kaikkien äänestäjien tavoin intressi siihen, että häntä edustavat henkilöt valitaan sääntöjenmukaisissa olosuhteissa, ei näin ollen riitä osoitukseksi vakavasta ja korjaamattomasta vahingosta, jolla voidaan perustella riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä.

Lisäksi vaikka Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa taataan kaikille oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, tätä oikeutta voidaan rajoittaa implisiittisesti hyväksytyillä tavoilla, koska tämä oikeus edellyttää luonteensa vuoksi sääntelyä eikä se siis voi johtaa SEUT 278 artiklan, josta seuraa, että täytäntöönpanon lykkäämisestä voidaan määrätä vain jos on näytetty toteen vakavan ja korjaamattoman vahingon vaara, määräysten sivuuttamiseen.

(ks. 26, 27 ja 29 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: määräys 27.4.2010, parlamentti v. U (T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, 34 kohta)

3.      Täytäntöönpanon lykkääminen ei sellaisenaan riipu hyödystä, jota riidanalaisen toimen edunsaajat voivat siitä saada, vaan vakavasta ja korjaamattomasta vahingosta, jota tästä toimesta voi aiheutua hakijan etuihin.

(ks. 33 kohta)

4.      Välitoimia koskevissa asioissa kiireellisyysedellytyksen täyttymistä ei ole osoitettu kun on kyse sellaisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä, jolla hylätään virkamiehen vaatimus henkilöstökomitean jäsenten vaalien mitätöimisestä, koska kyseessä olevien intressien vertailun tulos puoltaa joka tapauksessa asianomaista toimielintä.

Jaksottaisten vaalien järjestämistä voidaan nimittäin perustella tarpeella taata, että äänestäjien edustajien ajatukset kuvastavat äänestäjissä tapahtuvia perustavanlaatuisia muutoksia, koska on vaarana, etteivät edustajat ajan myötä vastaa enää äänestäjien tärkeimpiä toiveita. Tämä olisi kuitenkin vaarana jos entinen henkilöstökomitea jatkaisi tehtävissään odotettaessa unionin tuomioistuinten ratkaisua kyseisen komitean vaalin tuloksista nostettuun kumoamiskanteeseen, vaikka unionin lainsäätäjä on katsonut henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 b artiklan antaessaan, että henkilöstökomitea on uusittava vähintään joka kolmas vuosi, jotta sen edustavuus voidaan taata. Lisäksi se, että edellisen henkilöstökomitean toimivaltuudet rajoitettaisiin juoksevien asioiden hoitamiseen heikentäisi sen edustavuuden tehokkuutta. Tällainen lyhytaikaiseksi tarkoitettu rajoitus saattaisi nimittäin rajoittaa asianomaisen toimielimen sisäistä hallintoa joka kerta kun sen olisi turvauduttava henkilöstökomiteaan tai muihin elimiin, joiden kokoonpano on seurausta henkilöstökomiteasta, kuten ylennyskomiteaan, arviointikomiteaan ja sosiaalitoimien komiteaan.

Tältä osin olosuhteissa, joissa senhetkisen henkilöstökomitean vaalin riitauttaminen perustuu vain sille seikalle, että vaalilautakunta jatkoi äänestysaikaa toisen kerran päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi sen sijaan, että se olisi järjestänyt toisen äänestyskierroksen, joka olisi mahdollistanut vaalien tuloksen vahvistamisen äänten enemmistön perusteella, on vertailtava uuden henkilöstökomitean laajaa ja ajankohtaista edustavuutta, vaikka se on riitautettu, ja entisen henkilöstökomitean vanhentunutta edustavuutta, jonka tehokkuus on rajoitettu, ja katsottava, että asianomaisen toimielimen intressi siihen, että sillä on käytössään henkilöstön edustus, joka on ajankohtainen ja täysin toimiva ja jonka tehtävänä on varmistaa jatkuva yhteys toimielimeen ja myötävaikuttaa palveluiden moitteettomaan toimintaan, on etusijalla yhden äänestäjän intressiin nähden.

(ks. 37–40 kohta)