Language of document : ECLI:EU:F:2015:91

RJEŠENJE PREDSJEDNIKA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

15. srpnja 2015.

Predmet F‑94/15 R

Oren Wolff

protiv

Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD)

„Javna služba – Privremena pravna zaštita – Zahtjev za suspenziju primjene – Izbori u odbor osoblja – Hitnost – Nepostojanje – Odvagivanje uključenih interesa“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članaka 278. UFEU‑a i 157. AE‑a, kao i članka 279. UFEU‑a, koji se primjenjuju na UEZAE na temelju njegova članka 106.a, kojom O. Wolff zahtijeva suspenziju primjene odluke od 23. travnja 2015. kojom je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) odbila njegov zahtjev za poništenje rezultata izbora članova odbora osoblja.

Odluka:      Odbija se zahtjev O. Wolffa za privremenu pravnu zaštitu. O troškovima će se odlučiti naknadno.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Pravni interes – Sporovi u vezi s izborima u odbor osoblja – Dužnosnik koji je u svojstvu birača u trenutku održavanja izbora

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 90. i 91.)

2.      Privremena pravna zaštita – Suspenzija primjene – Pretpostavke za određivanje – Hitnost – Teška i nepopravljiva šteta – Šteta koju je dužnosnik pretrpio u svojstvu birača tijekom izbora u odbor osoblja – Okolnost koja sama po sebi ne predstavlja ozbiljnu štetu – Utjecaj prava na djelotvoran pravni lijek – Nepostojanje

(čl. 278. UFEU‑a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 47.; Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 90. i 91.; Poslovnik Službeničkog suda čl. 115. st. 2.)

3.      Privremena pravna zaštita – Suspenzija primjene – Pretpostavke za određivanje – Teška i nepopravljiva šteta – Pojam

(čl. 278. UFEU‑a)

4.      Privremena pravna zaštita – Suspenzija primjene – Pretpostavke za određivanje – Hitnost – Teška i nepopravljiva šteta – Šteta koju je dužnosnik pretrpio u svojstvu birača tijekom izbora u odbor osoblja – Odvagivanje svih interesa o kojima je riječ – Nepostojanje hitnosti

(čl. 278. UFEU‑a; Pravilnik o osoblju za dužnosnike, Prilog II., čl. 1.)

1.      Što se tiče predstavničkih tijela osoblja i drugih dužnosnika i kad je riječ o mogućnosti podnošenja tužbe za poništenje ili sudjelovanja u postupku pokrenutom povodom takve tužbe, svaki birač ima izravan i stvaran interes da se izbori odvijaju u uvjetima i na osnovi izbornog sustava koji je u skladu s odredbama Pravilnika o osoblju koje se primjenjuju na izborni postupak.

S tim u vezi, s obzirom na to da je dužnosnik bio u svojstvu birača tijekom izbora u odbor osoblja i s obzirom na to da se on pozvao na to svojstvo kako bi zahtijevao sudski nadzor njihova rezultata, on ne gubi svoj pravni interes zbog puke činjenice što je tijekom postupka istekao mandat odbora osoblja koji je izabran na tim izborima.

(t. 25. i 30.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda od 24. rujna 1996., Marx Esser i del Amo Martinez/Parlament, T‑182/94, EU:T:1996:130, t. 40.

Službenički sud: rješenje od 19. srpnja 2011., Bömcke/EIB, F‑105/10, EU:F:2011:122, t. 23. i 24.

2.      Članak 278. UFEU‑a ustanovljuje načelo nesuspenzivnosti tužbe jer akti koje donesu institucije Unije uživaju presumpciju zakonitosti. Stoga sudac privremene pravne zaštite samo iznimno može naložiti suspenziju primjene akata koji se pobija pred sucem pred kojim se vodi postupak. Slijedom toga, uvjet hitnosti i, konkretnije, nužnost, kojom je osobito uvjetovana suspenzija primjene, da se tužitelj može valjano pozvati na opasnost od ozbiljne i nepopravljive štete ne mogu se pomiješati s uvjetom u skladu s kojim dužnosnik, kako bi mogao valjano podnijeti pravni lijek na temelju članaka 90. i 91. Pravilnika o osoblju, mora dokazati osobni interes za poništenje pobijanog akta.

S tim u vezi okolnost da dužnosnik ima svojstvo birača tijekom izbora u odbor osoblja i da kao svaki birač ima interes da njegovi predstavnici budu izabrani u propisanim uvjetima stoga nije dovoljan dokaz postojanja opasnosti od ozbiljne i nepopravljive štete koja može opravdati suspenziju primjene pobijane odluke.

Osim toga, iako je člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima svakoj osobi zajamčeno pravo na djelotvoran pravni lijek, to pravo je podložno implicitnim ograničenjima jer zbog same svoje prirode mora biti uređeno i stoga ne može dovesti do neprimjene odredbi članka 278. UFEU‑a, iz kojeg proizlazi da se suspenzija primjene ne može naložiti bez dokaza opasnosti od teške i nepopravljive štete.

(t. 26., 27. i 29.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: rješenje od 27. travnja 2010., Parlament/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, t. 34.

3.      Sama suspenzija primjene ne ovisi o koristi koju ovlaštenici pobijanog akta mogu od njega imati, već o teškoj i nepopravljivoj šteti koju bi taj akt mogao uzrokovati interesima podnositelja zahtjeva.

(t. 33.)

4.      U području privremene pravne zaštite, kad je riječ o zahtjevu za suspenziju primjene odluke o odbijanju dužnosnikova zahtjeva za poništenje rezultata izbora članova odbora osoblja, nije ispunjen uvjet hitnosti, s obzirom na to da rezultat odvagivanja uključenih interesa uvijek ide u korist predmetne institucije.

Naime, održavanje periodičkih izbora opravdano je nužnošću osiguranja toga da ideje predstavnika biračkog tijela odražavaju ključne promjene koje se u njemu događaju, s obzirom na to da u pogledu svakog predstavljanja postoji opasnost da će ono protekom vremena prestati odražavati prevladavajuće težnje birača. Takva bi opasnost postojala kad bi bivši odbor osoblja djelovao sve dok sud Unije ne donese odluku o tužbi za poništenje rezultata izbora tog odbora, iako je zakonodavac Unije prilikom donošenja članka 1. Priloga II. Pravilniku o osoblju smatrao da odbor osoblja treba iznova oformiti najkasnije svake tri godine kako bi se osigurala njegova reprezentativnost. Osim toga, učinkovitost reprezentativnosti bivšeg odbora osoblja bila bi smanjena zbog ograničenja njegovih nadležnosti na puko vođenje tekućih poslova. Međutim, takvo bi ograničenje, zamišljeno da traje kratko, moglo poremetiti unutarnje upravljanje predmetnom institucijom svaki put kad se ona treba obratiti navedenom odboru ili drugim tijelima čiji sastav iz njega proizlazi, kao što su zajednički odbor za promaknuće, odbor za izvješća i odbor za socijalne mjere.

S tim u vezi, s obzirom na to da se pobijanje izbora sadašnjeg odbora osoblja isključivo temelji na činjenici da je izborno povjerenstvo još jednom produljilo razdoblje glasovanja kako bi se postigao kvorum, a nije organiziralo drugi krug glasovanja na temelju kojeg bi izbori bili valjani zbog puke činjenice da je na njih izašla većina birača, valja odvagnuti, iako pobijanu, široku i stvarnu reprezentativnost novog odbora osoblja i zastarjelu reprezentativnost smanjene učinkovitosti bivšeg odbora i utvrditi da interes predmetne institucije ima suvremenu i potpuno dinamičnu reprezentativnost osoblja, koja osigurava stalni kontakt odbora s osobljem i njihovu suradnju radi dobrog funkcioniranja službi, preteže nad interesom birača.

(t. 37. do 40.)