Language of document : ECLI:EU:F:2015:91

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 15 lipca 2015 r.

Sprawa F‑94/15 R

Oren Wolff

przeciwko

Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Służba publiczna – Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wniosek o zawieszenie wykonania – Wybory do komitetu pracowniczego – Pilny charakter – Brak – Wyważenie wchodzących w grę interesów

Przedmiot:      Wniosek złożony na podstawie art. 278 TFUE i art. 157 EWEA oraz art. 279 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w którym O. Wolff żąda zawieszenia wykonania decyzji z dnia 23 kwietnia 2015 r., mocą której Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) oddaliła jego wniosek o unieważnienie wyników wyborów członków komitetu pracowniczego.

Orzeczenie:      Wniosek O. Wolffa w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Interes prawny – Spór w przedmiocie wyborów do komitetu pracowniczego – Urzędnik mający prawa wyborcze w czasie wyborów

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Szkoda poniesiona przez urzędnika jako wyborcę przy wyborach do komitetu pracowniczego – Utrata niestanowiąca sama w sobie poważnej szkody – Naruszenie prawa do skutecznego środka zaskarżenia – Brak

(art. 278 TFUE; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 41 ust. 47; regulamin pracowniczy, art. 90, 91; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 115 § 2)

3.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Poważna i nieodwracalna szkoda – Pojęcie

Artykuł 278 TFUE

4.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Szkoda poniesiona przez urzędnika jako wyborcę przy wyborach do komitetu pracowniczego – Wyważenie wszystkich spornych interesów – Brak pilnego charakteru

(art. 278 TFUE; regulamin pracowniczy, załącznik II, art. 1)

1.      Jeśli chodzi o organy przedstawicielskie personelu i innych pracowników oraz w odniesieniu do możliwości wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności czy uczestniczenia w takim postępowaniu, każdy wyborca posiada bezpośredni i istniejący interes w tym, by wybory przebiegały w warunkach i na podstawie systemu wyborczego zgodnego z przepisami regulaminu pracowniczego, którym podlega procedura wyborcza.

W tym względzie, skoro urzędnik posiadał status wyborcy podczas wyborów do komitetu pracowniczego i skoro powołuje się na ten status celem żądania przeprowadzenia kontroli sądowej ich wyników, nie utracił swego interesu prawnego z tego tylko względu, że przypuszczalnie kadencja komitetu pracowniczego wyłonionego w tych wyborach wygasłaby w toku postępowania.

(zob. pkt 25, 30)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok z dnia 24 września 1996 r., Marx Esser i del Amo Martinez/Parlament, T‑182/94, EU:T:1996:130, pkt 40

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienie z dnia 19 lipca 2011 r., Bömcke/EBI, F‑105/10, EU:F:2011:122, pkt 23, 24

2.      Artykuł 278 TFUE ustanawia zasadę braku skutku zawieszającego skarg, ponieważ akty prawne wydane przez instytucje Unii korzystają z domniemania zgodności z prawem. A zatem jedynie wyjątkowo sąd orzekający w przedmiocie środków tymczasowych może zarządzić zawieszenie wykonania aktu zaskarżonego przed sądem orzekającym co do istoty sprawy. W rezultacie przesłanka pilnego charakteru, a konkretniej konieczności, której podlega zawieszenie wykonania, by skarżący zasadnie powołał się na ryzyko poważnej i nieodwracalnej szkody, nie może być mylona z wymogiem, aby urzędnik, który pragnie skutecznie wnieść skargę na podstawie art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, uzasadnił osobisty interes w stwierdzeniu nieważności zaskarżonego aktu.

W związku z tym okoliczność, że urzędnik jest uprawniony do głosowania w wyborach do komitetu pracowniczego i że posiada on, jak każdy wyborca, interes w tym, by jego przedstawiciele zostali wybrani w prawidłowy sposób nie wystarczy do wykazania ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody, która może uzasadniać zawieszenie wykonania zaskarżonej decyzji.

Ponadto, o ile każdy ma prawo do skutecznej kontroli sądowej na podstawie art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, o tyle prawo to poddaje się ograniczeniom, dopuszczonym w sposób dorozumiany, ponieważ zleca z samego swego charakteru regulację, a zatem nie może prowadzić do pominięcia postanowień art. 278 TFUE, z którego wynika, że zawieszenia wykonania nie można zarządzić, jeśli nie zostanie wykazane ryzyko poważnej i nieodwracalnej szkody.

(zob. pkt 26, 27, 29)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r., Parlament/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, pkt 34

3.      Zawieszenie wykonania nie zależy samo w sobie od korzyści, jaką beneficjenci kwestionowanego aktu mogliby z tego uzyskać, ale od poważnej i nieodwracalnej szkody, jaką ten akt mógłby spowodować dla własnych interesów skarżącego.

(zob. pkt 33)

4.      W postępowaniu w sprawie zastosowania środków tymczasowych, przesłanka pilnego charakteru nie jest wykazana w odniesieniu do wniosku o zawieszenie wykonania decyzji oddalającej wniosek urzędnika mający na celu unieważnienie wyniku wyborów członków komitetu pracowniczego, ponieważ wynik wyważenia wchodzących w grę interesów przeważa w każdym razie na korzyść danej instytucji.

Przeprowadzanie wyborów okresowych jest bowiem uzasadnione koniecznością zapewnienia, by idee przedstawicieli wyborców odzwierciedlały zasadnicze zmiany w ramach kręgu tych wyborców, ponieważ reprezentacja pracownicza może z upływem czasu nie odpowiadać już aspiracjom dominującym wśród wyborców. Tymczasem tak mogłoby być w wypadku przywołania do pełnienia obowiązków byłego komitetu pracowniczego w oczekiwaniu na orzeczenie sądu Unii w postępowaniu o stwierdzenie nieważności wyników wyborów do tego komitetu, podczas gdy prawodawca Unii uznał, przyjmując art. 1 załącznika II do regulaminu pracowniczego, że skład komitetu pracowniczego powinien być odnawiany co najmniej raz na trzy lata, aby zapewnić jego reprezentatywność. Ponadto, skuteczność reprezentatywności poprzedniego komitetu pracowniczego byłaby zagrożona poprzez ograniczenie jego uprawnień jedynie do zarządzania bieżącymi sprawami. Tymczasem takie ograniczenie przewidziane na krótki okres mogłoby zakłócić wewnętrzne zarządzanie daną instytucją, za każdym razem, gdy powinna ona zwrócić się do tego komitetu lub do innych organów, w których skład ten komitet wchodzi, takich jak wspólny komitet ds. awansów, komitet ds. sprawozdań i komitet środków społecznych.

W związku z tym, w okolicznościach, gdy podważanie wyboru obecnego komitetu pracowniczego opiera się wyłącznie na tym, że biuro wyborcze przedłużyło po raz drugi okres głosowania celem osiągnięcia kworum, zamiast zorganizować drugie głosowanie, które pozwoliłyby na potwierdzenie wyborów na podstawie zwykłej większości, należy wyważyć zarazem szeroką i istniejącą reprezentatywność, nawet jeśli jest ona kwestionowana, nowego komitetu pracowniczego w zestawieniu z przestarzałą reprezentatywnością starego komitetu o ograniczonych kompetencjach i stwierdzić, że interes danej instytucji w tym, aby posiadała ona aktualną i w pełni operacyjną reprezentację pracowników, odpowiedzialną za zapewnienie z nimi stałego kontaktu i za współpracę w prawidłowym funkcjonowaniu służby, przeważa nad interesem wyborcy.

(zob. pkt 37–40)