Language of document : ECLI:EU:F:2015:91

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

z 15. júla 2015

Vec F‑94/15 R

Oren Wolff

proti

Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu – Voľby do výboru zamestnancov – Naliehavosť – Neexistencia – Zváženie dotknutých záujmov“

Predmet:      Návrh podaný podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 AE, ako aj článku 279 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorým O. Wolff navrhuje odklad výkonu rozhodnutia z 23. apríla 2015, ktorým Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zamietla jeho návrh, aby bol výsledok volieb členov výboru zamestnancov vyhlásený za neplatný

Rozhodnutie:      Návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý podal O. Wolff, sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Záujem na konaní – Spor vyplývajúci z volieb do výboru zamestnancov – Úradník, ktorý má postavenie voliča v čase konania volieb

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Ujma, ktorú utrpel úradník v jeho postavení voliča počas volieb do výboru zamestnancov – Okolnosť, ktorá sama osebe nepredstavuje vážnu ujmu – Vplyv na právo na účinný súdny prostriedok nápravy – Neexistencia

(Článok 278 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 47; služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 115 ods. 2)

3.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Vážna a nenapraviteľná ujma – Pojem

(Článok 278 ZFEÚ)

4.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Ujma, ktorú utrpel úradník v jeho postavení voliča počas volieb do výboru zamestnancov – Zváženie všetkých dotknutých záujmov – Neexistencia naliehavosti

(Článok 278 ZFEÚ; služobný poriadok úradníkov, príloha II článok 1)

1.      Pokiaľ ide o zastupiteľské orgány zamestnancov a o možnosť podať žalobu o neplatnosť alebo zúčastniť sa na takom konaní, každý volič má priamy a skutočný záujem na tom, aby voľby prebehli za podmienok a na základe volebného systému, ktoré sú v súlade s ustanoveniami služobného poriadku, ktorými sa riadi konanie o voľbách.

V tejto súvislosti platí, že pokiaľ mal úradník postavenie voliča počas volieb do výboru zamestnancov a odvoláva sa na toto postavenie pri návrhu na súdne preskúmanie ich výsledkov, nestráca svoj záujem na konaní iba preto, že mandát výboru zamestnancov vyplývajúci z týchto volieb v priebehu konania prípadne končí.

(pozri body 25 a 30)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok z 24. septembra 1996, Marx Esser a del Amo Martinez/Parlament, T‑182/94, EU:T:1996:130, bod 40

Súd pre verejnú službu: uznesenie z 19. júla 2011, Bömcke/EIB, F‑105/10, EU:F:2011:122, body 23 a 24

2.      Článok 278 ZFEÚ zakotvuje zásadu, že žaloby nemajú odkladný účinok vzhľadom na to, že pre akty prijaté inštitúciami Únie platí prezumpcia zákonnosti. Sudca rozhodujúci o predbežnom opatrení môže teda len výnimočne nariadiť odklad výkonu aktu napadnutého na súde rozhodujúcom o veci samej. V dôsledku toho podmienku naliehavosti, a konkrétnejšie nevyhnutnosti, ktorej okrem iného podlieha odklad výkonu, a ktorá vyžaduje, aby sa žalobca mohol oprávnene odvolávať na riziko vážnej a nenapraviteľnej ujmy, nemožno zamieňať s požiadavkou, podľa ktorej úradník na to, aby mohol platne podať žalobu podľa článkov 90 a 91 služobného poriadku, musí preukázať osobný záujem na zrušení napadnutého aktu.

V tejto súvislosti okolnosť, že úradník je oprávnený voliť počas volieb do výboru zamestnancov a že ako každý volič má záujem na tom, aby jeho zástupcovia boli zvolení za riadnych podmienok, nestačí na preukázanie rizika vážnej a nenapraviteľnej ujmy, ktorá môže odôvodniť odklad výkonu napadnutého rozhodnutia.

Okrem toho, hoci článok 47 Charty základných práv Európskej únie zaručuje každému právo na účinný súdny prostriedok nápravy, toto právo podlieha implicitne prípustným obmedzeniam, pretože samotnou svojou povahou vyžaduje právnu úpravu a nemôže preto viesť k vylúčeniu ustanovení článku 278 ZFEÚ, z ktorého vyplýva, že odklad výkonu možno nariadiť iba vtedy, ak je preukázané riziko vážnej a nenapraviteľnej ujmy.

(pozri body 26, 27 a 29)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: uznesenie z 27. apríla 2010, Parlament/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, bod 34

3.      Odklad výkonu ako taký nezávisí od prospechu, ktorý adresáti napadnutého aktu z neho môžu vyvodiť, ale od vážnej a nenapraviteľnej ujmy, ktorú tento akt môže spôsobiť vlastným záujmom navrhovateľa.

(pozri bod 33)

4.      V konaní o nariadení predbežného opatrenia nie je v prípade návrhu na odklad výkonu rozhodnutia, ktorým bol zamietnutý návrh úradníka, aby bol výsledok volieb členov výboru zamestnancov vyhlásený za neplatný, podmienka naliehavosti preukázaná, keďže výsledok vyvažovania prítomných záujmov v každom prípade svedčí v prospech dotknutej inštitúcie.

Konanie pravidelných volieb je totiž odôvodnené nevyhnutnosťou zabezpečiť, aby myšlienky zástupcov voličov vyjadrovali ich základný vývoj, keďže existuje riziko, že po uplynutí určitého času už zastúpenie nezodpovedá prevládajúcim želaniam voličov. Toto riziko by však existovalo v prípade, ak by do rozhodnutia súdu Únie o žalobe o neplatnosť výsledku volieb do výboru zamestnancov, bol do svojej funkcie znovu povolaný starý výbor zamestnancov, hoci normotvorca Únie sa pri prijatí článku 1 prílohy II služobného poriadku domnieval, že výbor zamestnancov treba obnovovať najneskôr každé tri roky, aby tak bola zabezpečená jeho reprezentatívnosť. Navyše účinnosť reprezentatívnosti predchádzajúceho výboru zamestnancov by bola znížená obmedzením jeho právomocí na riadenie bežných záležitostí. Takéto obmedzenie, ktoré bolo zamýšľané iba ako krátkodobé, by však bolo schopné narušiť vnútorné riadenie dotknutej inštitúcie vždy, keď by sa mala obrátiť na tento výbor alebo na iné orgány, ktoré svoje zloženie odvodzujú od neho, ako napríklad spoločný výbor pre povýšenia, hodnotiaci výbor a výbor pre sociálne opatrenia.

V tejto súvislosti za okolností, keď sa napadnutie volieb aktuálneho výboru zamestnancov zakladá výlučne na tom, že volebná komisia radšej druhýkrát predĺžila obdobie hlasovania, aby dosiahla kvórum, než aby zorganizovala druhé kolo hlasovania, ktoré by umožňovalo platné voľby na základe jednoduchej väčšinovej účasti, treba zvážiť, a to aj v prípade, keď je ich rovnováha sporná, širokú a zároveň aktuálnu reprezentatívnosť nového výboru zamestnancov a zastaranú reprezentatívnosť a zníženú účinnosť starého výboru, a rozhodnúť, že záujem dotknutej inštitúcie na tom, aby mala súčasný a plne funkčný zastupiteľský orgán zamestnancov poverený zabezpečením trvalého kontaktu s inštitúciou a spoluprácou na riadnom fungovaní služieb, prevažuje nad záujmom voliča.

(pozri body 37 – 40)