Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 27 października 2015 r. – Labiri / Komitet Regionów

(Sprawa F-81/14)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie awansu (2013) – Decyzja w sprawie nieawansowania skarżącej – Artykuł 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Porównanie osiągnięć)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vassilliki Labiri (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J.N. Louis, D. de Abreu Caldas i R. Metz, następnie adwokaci J.N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke i T. Van Lysebeth)

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. C. Cañoto Argüelles i S. Bachotet, pełnomocnicy, początkowo wspierani przez adwokatów B. Cambiera i G. Ladrière, a następnie przez adwokatów B. Cambiera i T. Cambiera)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieawansowania skarżącej do kolejnej grupy zaszeregowania (AD 13) w prowadzonym w ramach Komitetu Regionów (KR) postępowaniu w sprawie awansu za 2013 r.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Vassilliki Labiri pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komitet Regionów Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 388 z 3.11.2014, s. 32