Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sø- og Handelsretten - Dánsko) – Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet

(Věc C-23/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 82 ES – Zneužití dominantního postavení – Trh distribuce hromadných zásilek – Adresné reklamní zásilky – Systém retroaktivních slev – Vylučující účinek – Kritérium stejně výkonného soutěžitele – Stupeň pravděpodobnosti a závažnost protisoutěžního účinku“

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Sø- og Handelsretten

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Post Danmark A/S

Žalovaný: Konkurrencerådet

Výrok

Pro určení, zda takový systém slev, jako je systém dotčený ve věci v původním řízení, zavedený podnikem v dominantním postavení, může mít vylučující účinek na trhu v rozporu s článkem 82 ES, je třeba posoudit veškeré okolnosti projednávaného případu, zejména kritéria a podmínky poskytování slev, rozsah dominantního postavení dotčeného podniku a zvláštní podmínky hospodářské soutěže na relevantním trhu. Okolnost, že uvedený systém slev zahrnuje většinu zákazníků na trhu, může být užitečným ukazatelem významu této praktiky a jejího dopadu na trh a může posílit pravděpodobnost protisoutěžního vylučujícího účinku.Uplatnění kritéria „stejně výkonného soutěžitele“ není nezbytnou podmínkou při konstatování zneužívající povahy systému slev ve smyslu článku 82 ES. V takové situaci, jako je situace ve věci v původním řízení, je uplatnění kritéria „stejně výkonného soutěžitele“ irelevantní. Článek 82 ES musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby mohl protisoutěžní účinek takového systému slev uplatňovaného podnikem v dominantním postavení, jako je systém dotčený ve věci v původním řízení, spadat do oblasti působnosti tohoto článku, musí být pravděpodobný, aniž by bylo nutné prokázat, že je závažný nebo významný.

____________

1 Úř. věst. C 78, 15. 3. 2014.