Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus (Sø- og Handelsretteni eelotsusetaotlus – Taani) – Post Danmark A/S versus Konkurrencerådet

(kohtuasi C-23/14)1

(Eelotsusetaotlus – EÜ artikkel 82 – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Hulgipostituste levitamise turg – Otsepost – Tagasiulatuv mahahindlussüsteem – Väljatõrjuv mõju – Sama tõhusa konkurendi kriteerium – Konkurentsi kahjustava mõju tõenäosuse ja tõsiduse aste)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sø- og Handelsretten

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Post Danmark A/S

Kostja: Konkurrencerådet

Resolutsioon

Tegemaks kindlaks, kas selline mahahindlussüsteem, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mida rakendab turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja, võib omada turul EÜ artiklit 82 rikkuvat väljatõrjuvat mõju, tuleb analüüsida kõiki juhtumi asjaolusid, eelkõige mahahindluse tegemise kriteeriume ja korda, asjaomase ettevõtja turgu valitseva seisundi ulatust ning spetsiifilisi konkurentsitingimusi asjaomasel turul. Asjaolu, et kõnealune mahahindlussüsteem katab turul suurema osa klientidest, võib olla kasulik viide selle tegevuse olulisusele ja mõjule turul, mis võib suurendada konkurentsivastase väljatõrjuva mõju võimalikkust.

„Sama tõhusa konkurendi” kriteeriumi kohaldamine ei ole möödapääsmatu tingimus selleks, et tuvastada mahahindlussüsteemi kuritarvitavat laadi EÜ artikli 82 alusel. Sellises olukorras nagu põhikohtuasjas käsitletav on „sama tõhusa konkurendi” kriteeriumi kohaldamine asjakohatu.

EÜ artiklit 82 tuleb tõlgendada nii, et kuulumaks selle artikli kohaldamisalasse, peab turgu valitsevat seisundit omava ettevõtja poolt rakendatud sellise mahahindlussüsteemi konkurentsivastane mõju, nagu on kõne all põhikohtuasjas, olema tõenäoline, ilma et oleks vaja tõendada selle mõju olulist või märgatavat laadi.

____________

1 ELT C 78, 15.3.2014.