Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Sø- og Handelsretten (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(lieta C-23/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – EKL 82. pants – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Plaša apjoma pasta sūtījumu piegādes tirgus – Tiešie reklāmas materiālu sūtījumi – Atlaižu sistēma ar atpakaļejošu spēku – Izstumšanas iedarbība – Tikpat efektīva konkurenta kritērijs – Pret konkurenci vērstas iedarbības iespējamība un nozīmība

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Sø- og Handelsretten

Pamatlietas puses

Prasītāja: Post Danmark A/S

Atbildētāja: Konkurrencerådet

Rezolutīvā daļa:

lai noteiktu, vai pamatlietā aplūkotajai atlaižu sistēmai, kuru īsteno dominējošā stāvoklī esošs uzņēmums, var būt izstumšanas iedarbība tirgū, pārkāpjot EKL 82. pantu, ir jāpārbauda visi attiecīgās lietas apstākļi, it īpaši atlaižu piešķiršanas kritēriji un noteikumi, attiecīgā uzņēmuma dominējošā stāvokļa apmērs un īpašie konkrētā tirgus konkurences apstākļi. Apstāklis, ka minētā atlaižu sistēma attiecas uz lielāko daļu klientu tirgū, var tikt izmantots par lietderīgu norādi šādas prakses nozīmīgumam un tās iedarbībai tirgū, tādējādi spējot pastiprināt pret konkurenci vērstas izstumšanas iedarbības nepārprotamību;tā sauktā “tikpat efektīva konkurenta” kritērija piemērošana nav uzskatāma par obligātu nosacījumu, lai konstatētu atlaižu sistēmas ļaunprātīgumu saistībā ar EKL 82. pantu. Pamatlietā aplūkotajā situācijā tā sauktā “tikpat efektīva konkurenta” kritērija piemērošanai nav nozīmes;EKL 82. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai pamatlietā aplūkotās dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma piemērotās atlaižu sistēmas pret konkurenci vērstā iedarbība ietilptu šī panta piemērošanas jomā, tai ir jābūt iespējamai, tomēr nav nepieciešams pierādīt, ka tā ir smaga vai pamanāma.

____________

1      OV C 78, 15.

3.2014.