Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(vec C-23/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 82 ES – Zneužitie dominantného postavenia – Trh doručovania hromadných poštových zásielok – Adresované reklamné zásielky – Systém retroaktívnych zliav – Účinok vylúčenia – Kritérium rovnako efektívneho konkurenta – Stupeň pravdepodobnosti a závažnosť protisúťažného účinku)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sø- og Handelsretten

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Post Danmark A/S

Žalovaná: Konkurrencerådet

Výrok rozsudku

Pri určení, či systém zliav, ako je ten vo veci samej, uplatňovaný podnikom v dominantnom postavení môže mať účinok vylúčenia z trhu v rozpore s článkom 82 ES, je potrebné posúdiť všetky okolnosti prejednávanej veci, predovšetkým kritériá a podmienky poskytovania zliav, rozsah dominantného postavenia predmetného podniku a konkrétne podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu. Skutočnosť, že systém zliav pokrýva väčšinu zákazníkov na trhu, môže predstavovať užitočný nepriamy dôkaz o rozsahu tejto praktiky a jej vplyve na trh, čím môže zvyšovať pravdepodobnosť protisúťažného účinku vylúčenia z trhu.Uplatniteľnosť kritéria nazvaného „rovnako efektívny konkurent“ nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na konštatovanie zneužitia systému zliav vzhľadom na článok 82 ES. V situácii, ako je tá vo veci samej, nie je uplatnenie kritéria nazvaného „rovnako efektívny konkurent“ relevantné.Článok 82 ES sa má vykladať v tom zmysle, že aby mohol spadať do pôsobnosti tohto článku, musí byť protisúťažný účinok systému zliav, ktorý je poskytovaný podnikom v dominantnom postavení, ako je ten vo veci samej, pravdepodobný bez toho, aby bolo nevyhnutné preukázať jeho závažnosť alebo výraznosť.

____________

1 Ú. v. EÚ C 78, 15.3.2014.