Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 7 октомври 2015 г. — Gert Folk

(Дело C-529/15)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Gert Folk

Ответник по жалбата: Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark

Преюдициални въпроси

Прилага ли се Директива 2004/35/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, изменена с Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. и Директива 2009/31 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. (ОВ L 140, стр. 114 (Директивата за екологичната отговорност), и към щети, които действително настъпват след упоменатата в член 19, параграф 1 от Директивата за екологичната отговорност дата, но произтичат от експлоатацията на съоръжение (водноелектрическа централа), получило разрешение и пуснато в експлоатация преди тази дата, и попадат в обхвата на разрешение, издадено съгласно водното законодателство?

Допуска ли Директивата за екологичната отговорност, и по-специално членове 12 и 13, национална разпоредба, която изключва възможността лицата, имащи право на риболов, да инициират провеждането на процедура за проверка по смисъла на член 13 от Директивата за екологичната отговорност във връзка с екологични щети по смисъла на член 2, точка 1, буква б) от Директивата?

Допуска ли Директивата за екологичната отговорност, и по-специално член 2, точка 1, буква б), национална разпоредба, която изключва от понятието „екологични щети“ щетите, имащи сериозно неблагоприятно въздействие върху екологичния, химичния или количествения статус, или екологичния потенциал на съответните води, когато тези щети попадат в обхвата на разрешение, издадено съгласно национална законова разпоредба?При отрицателен отговор на третия въпрос:Ако при издаването на разрешението съгласно национални разпоредби не са проверени критериите по член 4, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО (респ. на националните мерки за транспонирането му), когато се разглежда въпросът дали са налице екологични щети по смисъла на член 2, точка 1, буква б) от Директивата за екологичната отговорност трябва ли член 4, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО да се приложи пряко и да се провери дали критериите, определени с тази разпоредба, са изпълнени?

____________

1 ОВ L 143, стр. 56; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 11, стр. 168, в изменената ѝ редакция с Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (OB L 102; стр. 15; Специално издание на български е

зик, 2007 г., глава 15 том 16, стр. 3), ка

кто и с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 140, стр. 114)