Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 7. října 2015 – Gert Folk

(Věc C-529/15)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Gert Folk

Předběžné otázky

Vztahuje se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES1 ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009, Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114 (dále jen „směrnice o odpovědnosti za životní prostředí“) také na škody, které jsou sice způsobovány ještě i po datu uvedeném v čl. 19 odst. 1 směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale vyplývají z provozu zařízení (vodní elektrárny) povoleného a spuštěného do provozu před tímto datem a na které se vztahuje povolení podle právních předpisů v oblasti ochrany vod?

Brání směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, zejména její články 12 a 13, vnitrostátnímu ustanovení, které zakazuje osobám, jež mají povolení k rybolovu, zajistit provedení přezkumného řízení ve smyslu článku 13 směrnice o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti se škodami na životním prostředí ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. b) této směrnice?

Brání směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, zejména její čl. 2 bod 1 písm. b), vnitrostátnímu ustanovení, které z pojmu „škoda na životním prostředí“ vylučuje škodu, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo kvantitativní stav nebo ekologický potenciál dotčených vod, pokud se na tuto škodu vztahuje povolení udělené na základě vnitrostátního zákonného ustanovení? V případě kladné odpovědi na třetí otázku: Má být v případech, ve kterých nebyla při příležitosti povolení uděleného na základě vnitrostátních předpisů přezkoumána kritéria podle čl. 4 odst. 7 směrnice 2000/60/ES (resp. kritéria podle prováděcích vnitrostátních předpisů), při posuzování otázky, zda jde o škody na životním prostředí ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. b) směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, přímo použit čl. 4 odst. 7 směrnice 2000/60/ES a má být přezkoumáno, zda jsou splněna kritéria podle tohoto ustanovení?

____________

1 Úř

. věst. L 143, S. 56, ve znění směrnice Evro

pského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES - Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úř. věst., L 102, s. 15, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006, Úř. věs

t

. L 140, S. 114.