Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 7. oktober 2015 – Gert Folk mod Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark

(Sag C-529/15)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Gert Folk

Sagsøgt: Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark

Præjudicielle spørgsmål

Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF 1 af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31 EF af 23. april 2009 (miljøansvarsdirektivet) også anvendes på skader, der ganske vist er opstået efter den i miljøansvarsdirektivets artikel 19, stk. 1, nævnte dato, men som kan henføres til driften af et anlæg (vandkraftværk), som blev godkendt og taget i drift inden den nævnte dato, og som er omfattet af en bevilling i overensstemmelse med lovgivningen på vandområdet?

Er miljøansvarsdirektivet, navnlig direktivets artikel 12 og 13, til hinder for en national bestemmelse, hvorefter erhvervsfiskere ikke har adgang til en klageprocedure som omhandlet i miljøansvarsdirektivets artikel 13 for så vidt angår en miljøskade som omhandlet i direktivets artikel 2, nr. 1), litra b)?

Er miljøansvarsdirektivet, navnlig direktivets artikel 2, nr. 1), litra b), til hinder for en national bestemmelse, hvorefter en skade, som medfører en betydelig negativ påvirkning af de pågældende vandressourcers økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand eller økologiske potentiale, er undtaget fra begrebet »miljøskade«, såfremt skaden er omfattet af en bevilling, der er givet i henhold til en national lovbestemmelse?

Såfremt det tredje spørgsmål besvares bekræftende:

Skal der i de tilfælde, hvor der i forbindelse med den bevilling, der er udstedt i henhold til de nationale bestemmelser, ikke sker en efterprøvelse af kriterierne i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF (eller gennemførelsen heraf i national ret), ved undersøgelsen af, om der foreligger en miljøskade som omhandlet i artikel 2, nr. 1), litra b), i miljøansvarsdirektivet, ske en direkte anvendelse af artikel 4, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF og en efterprøvelse af, om kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt?

____________

1 (EUT L 143, s. 56) som affattet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15.3.2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF - Erklæring vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (EUT L 102, s. 15), samt ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23.4.2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT 140, s. 114).