Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 7. oktoobril 2015 – Gert Folk

(kohtuasi C-529/15)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Gert Folk

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta1 , mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiviga 2006/21/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/31/EÜ (edaspidi „keskkonnavastutuse direktiiv”), kohaldatakse ka kahjustuste suhtes, mis esinevad küll ka veel pärast keskkonnavastutuse direktiivi artikli 19 lõikes 1 nimetatud tähtpäeva, kuid tulenevad sellise rajatise (hüdroelektrijaam) käitamisest, milleks anti luba ja mis anti käiku enne kõnesolevat kuupäeva ning mis on hõlmatud vee erikasutusloaga?

Kas keskkonnavastutuse direktiiviga, eelkõige selle artiklitega 12 ja 13 on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis keelab kalapüügiõigust omavatel isikutel alustada läbivaatamise menetlust keskkonnavastutuse direktiivi artikli 13 tähenduses seoses keskkonnakahjustusega sama direktiivi artikli 2 punkti 1 alapunkti b tähenduses?

Kas keskkonnavastutuse direktiiviga, eelkõige selle artikli 2 punkti 1 alapunktiga b on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt ei kuulu kahju, mis mõjub väga ebasoodsalt veevarude ökoloogilisele, keemilisele või kvantitatiivsele seisundile või asjaomaste veevarude ökoloogilisele potentsiaalile, keskkonnakahjustuse mõiste alla, kui kahjustus on hõlmatud siseriikliku õigusnormi alusel antud loaga?

Kui kolmandale küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis

kas juhtudel, kus siseriiklike õigusnormide alusel loa andmisel ei kontrollitud, kas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 7 (või selle siseriiklikku õigusesse üle võtnud normis) sätestatud tingimused on täidetud, tuleb küsimuse hindamisel, kas esineb keskkonnakahjustus keskkonnavastutuse direktiivi artikli 2 punkti 1 alapunkti b tähenduses, vahetult kohaldada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõiget 7 ja kontrollida, kas selles sätestatud tingimused on täidetud?

____________

1 (ELT L 143, lk 56; ELT eriväljaanne 15/08, lk 357), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiviga 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta - Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus (ELT L 102, lk 15), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006 (ELT L 140, lk 114).