Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. listopada 2015. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Gert Folk

(predmet C-529/15)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Gert Folk

Prethodna pitanja

Primjenjuje li se Direktiva 2004/35/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu, kako je izmijenjena Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. i Direktivom 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009., (SL 140 od 5. lipnja 2009., str. 114.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 26., str. 158.), (Direktiva o odgovornosti za okoliš) i na štete koje su doduše nastupile nakon datuma navedenog u članku 19. stavku 1. Direktive o odgovornosti za okoliš, ali koje potječu od postrojenja (hidroelektrana) koje je odobreno i koje je započelo s radom prije tog datuma i koje su pokrivene odobrenjem na temelju vodnog zakonodavstva?

Protivi li se Direktiva o odgovornosti za okoliš, osobito njezini članci 12. i 13., nacionalnom propisu koji osobama koje imaju dozvolu za ribolov brani provođenje postupka preispitivanja u smislu članka 13. Direktive o odgovornosti za okoliš u odnosu na štetu u okolišu u smislu članka 2. točke 1. (b) Direktive?

Protivi li se Direktiva o odgovornosti za okoliš, osobito njezin članak 2. točka 1.(b), nacionalnom propisu koji štetu koja ima značajne nepovoljne utjecaje na ekološko, kemijsko ili količinsko stanje ili ekološki potencijal dotičnih voda, izuzima iz pojma „štete u okolišu“, ako je šteta pokrivena odobrenjem na temelju propisa nacionalnog zakonodavstva?

U slučaju potvrdnog odgovora na treće pitanje:

Treba li u slučajevima u kojima se pri odobrenju koje se dodjeljuje sukladno nacionalnim propisima ne ispitaju kriteriji iz članka 4. stavka 7. Direktive 2000/60/EZ (odnosno nacionalnih odredaba kojima je ona prenesena), prilikom ispitivanja pitanja postoji li šteta u okolišu u smislu članka 2. točke 1.(b) Direktive o odgovornosti za okoliš, izravno primijeniti članak 4. stavak 7. Direktive 2000/60/EZ i ispitati jesu li ispunjeni kriteriji iz te odredbe?

____________

1 SL L 143, str. 56. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 26., str. 58.), kako je izmijenjena Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ - Izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 102, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 68.), kao i Direktivom 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (SL L 140, str. 114.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 26., str. 158.)