Language of document :

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gert Folk

(C-529/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Gert Folk

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Olyan károkra is alkalmazandó-e a 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és a 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 140., 2009. június 5., 114. o.) módosított, a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: a környezeti felelősségről szóló irányelv), amelyek ugyan még a környezeti felelősségről szóló irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében szereplő időpont után is felmerülnek, de valamely, még ezen időpontot megelőzően engedélyezett és üzembe helyezett létesítmény (vízerőmű) üzemeltetéséből származnak, és vízügyi engedély terjed ki rájuk?

Ellentétes-e a környezeti felelősségről szóló irányelvvel, különösen annak 12. és 13. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely a halászati jogok jogosultjainak megtiltja a környezeti felelősségről szóló irányelv 13. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatásának kezdeményezését a hivatkozott irányelv 2. cikke 1. pontjának b) alpontja szerinti környezeti kár vonatkozásában?

Ellentétes-e a környezeti felelősségről szóló irányelvvel, különösen annak 2. cikke 1. pontjának b) alpontjával az olyan nemzeti rendelkezés, amely az olyan kárt, amely jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorol az érintett vizek ökológiai, kémiai vagy mennyiségi állapotára vagy ökológiai potenciáljára, kiveszi a „környezeti kár” fogalma alól akkor, ha a kárra kiterjed valamely nemzeti törvényi rendelkezés alapján kiadott engedély?A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén:Amennyiben a nemzeti rendelkezések alapján kiadott engedély esetében nem vizsgálták a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdése (vagy annak nemzeti átültetése) szerinti kritériumokat, úgy a környezeti felelősségről szóló irányelv 2. cikke 1. pontjának b) alpontja szerinti környezeti kár fennállása kérdésének vizsgálata során közvetlenül alkalmazandó-e a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdése, és vizsgálni kell-e az e rendelkezés szerinti kritériumo

k teljesülését?

____________

1 HL L 143., 56. o.; magyar nyelv

ű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 357. o.; az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 102., 15. o.), valamint a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK ren

delet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 140., 114. o.) módosított változatban