Language of document :

2015 m. spalio 7 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gert Folk

(Byla C-529/15)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Gert Folk

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB1 dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), iš dalies pakeista 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva) taikoma ir žalai, kuri atsirado po Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos, tačiau kilo dėl įrenginio (hidroenergijos įrenginio), kuriam išduotas leidimas ir kuris pradėtas eksploatuoti iki šios datos, eksploatavimo, o žalą apima pagal teisės aktus vandens srityje išduotas leidimas?

2.    Ar pagal Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą, visų pirma pagal jos 12 ir 13 straipsnius, draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią leidimą žvejoti turintys asmenys negali kreiptis dėl peržiūros procedūros, kaip ji suprantama pagal Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos 13 straipsnį, dėl žalos aplinkai, kaip ji suprantama pagal direktyvos 2 straipsnio 1 punkto b papunktį?

3.    Ar pagal Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą, ypač jos 2 straipsnio 1 punkto b papunktį, draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią žala, daranti reikšmingą neigiamą poveikį vandenų ekologinei, cheminei ar kiekybinei būklei arba ekologiniam potencialui, nepatenka į sąvoką „žala aplinkai“, kai žalą apima pagal nacionalinio įstatymo nuostatą išduotas leidimas?4.    Jei atsakymas į trečiąjį klausimą būtų teigiamas:    Ar tais atvejais, kai pagal nacionalinės teisės nuostatas išduodant leidimą nepatikrinta, ar laikomasi Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje (arba nacionalinės teisės nuostatoje, kuria ši dalis perkelta) įtvirtintų kriterijų, sprendžiant klausimą, ar padaryta žala aplinkai, kaip ji suprantama pagal Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos 2 straipsnio 1 punkto b papunktį, reikia tiesiogiai taikyti Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalį ir patikrinti, ar tenkinami šioje nuostatoje įtvirtinti kriterijai?

____________

1 OL L 143, p. 56; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 8 t., p. 357, iš dalies pakeista 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš d

alies keičiančia Direktyvą 2004/35/EB – Europos Parla

mento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas (OL L 102, p. 15) ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 140, p. 114).