Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. oktobrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Gert Folk

(lieta C-529/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Gert Folk

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/35/EK 1 par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/21/EK, kā arī ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/31/EK), ir piemērojama arī kaitējumam, kas gan rodas arī pēc Direktīvas par atbildību vides jomā 19. panta 1. punktā noteiktā termiņa, taču kas ceļas tādas iekārtas (ūdens spēkstacijas) darbības dēļ, attiecībā uz kuru atļauja ir tikusi piešķirta un kura ir sākusi darboties pirms šī datuma, un uz kuru attiecas atļauja atbilstoši ūdens resursu tiesībām?

Vai Direktīvai par atbildību vides jomā, it īpaši tās 12. un 13. pantam, ir pretēja valsts tiesību norma, atbilstoši kurai personām, kurām ir tiesības nodarboties ar zveju, ir liegts lūgt veikt pārskatīšanas procedūru Direktīvas par atbildību vides jomā 13. panta izpratnē par kaitējumu videi direktīvas 2. panta pirmās daļas b) punkta izpratnē?

Vai Direktīvai par atbildību vides jomā, it īpaši tās 2. panta pirmās daļas b) punktam, ir pretēja valsts tiesību norma, atbilstoši kurai jēdziens “kaitējums videi” netiek attiecināts uz kaitējumu, kam ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz konkrēto ūdeņu ekoloģisko, ķīmisko vai kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko potenciālu, ja uz kaitējumu attiecas, piemērojot valsts likuma normu, piešķirta atļauja?Gadījumā, ja atbilde uz trešo jautājumu ir apstiprinoša:Vai gadījumos, kad, saskaņā ar valsts tiesību normām piešķirot atļauju, nav tikuši pārbaudīti Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punktā (vai to valsts transponējošās normās) ietvertie kritēriji, pārbaudot jautājumu, vai ir nodarīts kaitējums videi Direktīvas par atbildību vides jomā 2. panta pirmā daļas b) punkta izpratnē, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punkts ir jāpiemēro tieši un ir jāpārbauda, vai ir izpildīti šajā tiesību normā ietvertie kritēriji?

____________

1     OV L 143, 56. lpp, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlam

enta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/21/EK

par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK – Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarācija (OV L 102, 15. lpp.), kā arī ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1

013/2006 (OV L 140, 114. lpp.).