Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 7 octombrie 2015 – Gert Folk

(Cauza C-529/15)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurent: Gert Folk

Întrebările preliminare

Directiva 2004/35/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 și prin Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 (JO 140 din 5 iunie 2009, p. 114) (Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător) se aplică și daunelor care, deși se produc și după data menționată la articolul 19 alineatul (1) din Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător, sunt cauzate ca urmare a exploatării unei instalații (hidrocentrală) autorizate și puse în funcțiune anterior acestei date și sunt acoperite de o autorizație acordată în temeiul legislației în domeniul apei?

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător, în special articolele 12 și 13 din aceasta, se opune unei dispoziții naționale care împiedică persoanele titulare ale unui permis care le conferă drepturi de pescuit să inițieze o procedură de revizuire în sensul articolului 13 din Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu o daună adusă mediului în sensul articolului 2 punctul 1 litera (b) din directivă?

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător, în special articolul 2 punctul 1 litera (b) din aceasta, se opune unei dispoziții naționale care exclude din noțiunea „daună adusă mediului” o daună care are efecte negative grave asupra stării ecologice, chimice sau cantitative sau asupra potențialului ecologic al apelor în cauză, în cazul în care dauna respectivă este acoperită de o autorizație acordată în aplicarea unei prevederi legislative naționale?În cazul unui răspuns afirmativ la a treia întrebare:În cazurile în care la acordarea autorizației în temeiul dispozițiilor legislației naționale nu au fost examinate criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE (sau dispozițiile naționale de transpunere a acesteia), pentru a stabili existența unei daune aduse mediului în sensul articolului 2 punctul 1 litera (b) din Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător, articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE este aplicabil în mod direct și trebuie să se verifice dacă criteriile prevăzute de această dispoziție sunt îndeplinite?

____________

1 JO L 143, p. 56, Ediție specială, 15/vol. 11, p. 168, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea de

șeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE – Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, JO L 102, p. 15, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 3, precum și prin Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006, JO L 140, p. 

114.