Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 7 oktober 2015 – Gert Folk

(Mål C-529/15)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gert Folk

Tolkningsfrågor

1.    Är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG1 av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, s. 56), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 (EUT L 102, s. 15) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 (EUT L 140, s. 114) (nedan kallat direktivet om miljöansvar), också tillämpligt på skador vilka visserligen har uppkommit även efter det datum som anges i artikel 19.1 i direktivet om miljöansvar, men som är hänförliga till driften av en anläggning (för vattenkraft) vilken godkändes och togs i bruk före detta datum, och vilka täcks av ett tillstånd som har utfärdats i enlighet med vattenlagstiftningen?

2.    Strider en nationell bestämmelse enligt vilken yrkesfiskare saknar tillgång till ett prövningsförfarande, i den mening som avses i artikel 13 i direktivet om miljöansvar, med anledning av en miljöskada, i den mening som avses i artikel 2.1 b i direktivet, mot direktivet om miljöansvar, och särskilt mot artiklarna 12 och 13 häri?

3.    Strider en nationell bestämmelse som undantar en skada som har betydande negativa effekter på det berörda vattnets ekologiska, kemiska eller kvantitativa status eller ekologiska potential från begreppet "miljöskada" när skadan täcks av ett tillstånd som har utfärdats med stöd av nationell rätt, mot direktivet om miljöansvar, och särskilt mot artikel 2.1 b häri?

4.    Om fråga 3 besvaras jakande:

I fall i vilka kriterierna i artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG (eller motsvarande införlivade kriterier) inte har prövats i samband med utfärdandet av ett tillstånd med stöd av nationella bestämmelser, ska artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG då tillämpas direkt vid prövningen av om det föreligger en miljöskada, i den mening som avses i artikel 2.1 b i direktivet om miljöansvar, varvid det ska prövas om kriterierna i denna bestämmelse är uppfyllda?

____________

1     i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG - Förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen (EUT L 102, s. 15) och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 140, s. 114).