Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 15 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Laufen — Германия) — Наказателно производство срещу Gavril Covaci

(Дело C-216/14)1

(Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива 2010/64/ЕС — Право на устен и писмен превод в наказателното производство — Език на производството — Осъждане на глоба с наказателно определение — Възможност за подаване на възражение на език, различен от езика на производството — Директива 2012/13/ЕС — Право на информация в наказателното производство — Право на информация относно обвинението — Връчване на наказателно определение — Способи — Задължително определяне на съдебен адресат от обвиняемия или подсъдимия — Срок за подаване на възражение, който тече от връчването на наказателното определение на съдебния адресат)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Laufen

Страна в главното производство

Gavril Covaci

Диспозитив

Членове 1—3 от Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национално законодателство като това по главното производство, съгласно което в наказателното производство лицето, срещу което е постановено наказателно определение, няма право да подаде писмено възражение против това определение на език, различен от езика на производството, въпреки че не владее последния език, освен ако в съответствие с член 3, параграф 3 от тази директива компетентните органи не приемат, че предвид съответното производство и обстоятелствата по случая подобно възражение е документ от съществено значение.Член 2, член 3, параграф 1, буква в) и член 6, параграфи 1 и 3 от Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат законодателство на държава членка като това по главното производство, съгласно което в наказателното производство обвиняемият, който не живее в тази държава членка, е длъжен да определи съдебен адресат за целите на връчването на постановено срещу него наказателно определение, стига обвиняемият действително да разполага с пълния срок за подаване на възражение против посоченото определение.

____________

1 ОВ C 253, 4.8.2014 г.