Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Laufen - Německo) – trestní řízení proti Gavrilu Covacimu

(Věc C-216/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Směrnice 2010/64/EU – Právo na tlumočení a překlad v trestním řízení – Jazyk řízení – Trestní příkaz týkající se uložení pokuty – Možnost podat odpor v jiném jazyce, než je jazyk řízení – Směrnice 2012/13/EU – Právo na informace v trestním řízení – Právo na informace o obvinění – Doručení trestního příkazu – Podmínky – Povinnost obviněného ustanovit zmocněnce – Lhůta pro podání odporu plynoucí od doručení zmocněnci“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Laufen

Účastník původního trestního řízení

Gavril Covaci

Výrok

Články 1 až 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která v rámci trestního řízení neopravňuje osobu, proti které byl vydán trestní příkaz, aby podala písemný odpor proti tomuto usnesení v jiném jazyce, než je jazyk řízení, třebaže tato osoba neovládá posledně uvedený jazyk, pod podmínkou, že příslušné orgány v souladu s čl. 3 odst. 3 této směrnice nemají za to, že takový odpor představuje s ohledem na dotčené řízení a okolnosti věci v původním řízení podstatný dokument.Článek 2, čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení musejí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která v rámci trestního řízení ukládá obviněnému, který nemá v tomto členském státě bydliště, aby ustanovil zmocněnce pro účely doručení trestního příkazu vydaného proti němu, pod podmínkou, že obviněnému skutečně náleží celá lhůta stanovená pro podání odporu proti uvedenému usnesení.

____________

1 Úř. věst. C 253, 4.8.2014.