Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. oktober 2015 – straffesag mod Gavril Covaci (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Laufen – Tyskland)

(Sag C-216/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i straffesager – direktiv 2010/64/EU – ret til tolkning og oversættelse i straffesager – det sprog, der anvendes i retssagen – strafferetlig kendelse om idømmelse af en bøde – mulighed for at gøre indsigelse på et andet sprog end det, der anvendes i retssagen – direktiv 2012/13/EU – ret til information under straffesager – ret til at blive informeret om tiltalen – forkyndelse af en strafferetlig kendelse – fremgangsmåde – obligatorisk udpegelse af en befuldmægtiget for den tiltalte person – indsigelsesfrist, der løber fra forkyndelsen for den befuldmægtigede)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Laufen

Part i hovedsagen

Gavril Covaci

Konklusion

Artikel 1-3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter det inden for rammerne af en straffesag ikke er tilladt den person, som er genstand for en strafferetlig kendelse, at gøre skriftlig indsigelse mod denne kendelse på et andet sprog end det, der anvendes under sagen, selv om denne person ikke behersker sidstnævnte sprog, forudsat at de kompetente myndigheder, henset til den omhandlede procedure og omstændighederne i det foreliggende tilfælde, ikke anser en sådan indsigelse for at udgøre et væsentligt dokument i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3.

Artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 6, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter det inden for rammerne af en straffesag kræves af en tiltalt person, som ikke er bosiddende i denne medlemsstat, at denne udpeger en befuldmægtiget med henblik på forkyndelse af en strafferetlig kendelse, som vedrører nævnte person, forudsat at denne person faktisk råder over den fulde frist, der er fastsat med henblik på at gøre indsigelse mod nævnte kendelse.

____________

1 EUT C 253 af 4.8.2014.