Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. oktoobri 2015. aasta otsus (Amtsgericht Laufeni eelotsusetaotlus - Saksamaa) – kriminaalasi, milles süüdistatav on Gavril Covaci

(kohtuasi C-216/14)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Direktiiv 2010/64/EL – Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses – Menetluse keel – Käskmenetluses tehtud otsus, millega mõistetakse rahaline karistus – Võimalus esitada vastuväide muus keeles kui menetluse keel – Direktiiv 2012/13/EL – Õigus teabele kriminaalmenetluses – Õigus saada teavet süüdistuse kohta – Käskmenetluses tehtud otsuse kättetoimetamine – Üksikasjalikud eeskirjad – Süüdistatava kohustus nimetada volitatud isik – Vastuväite esitamise tähtaeg, mis hakkab kulgema alates kohtuotsuse kättetoimetamisest volitatud isikule)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Laufen

Põhikohtuasja menetluse pool

Gavril Covaci

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiivi 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses artikleid 1–3 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised riigisisesed õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mille kohaselt ei või isik, kelle suhtes on tehtud käskotsus, esitada kriminaalmenetluses sellele otsusele kirjalikku vastuväidet muus keeles kui menetluskeel, kuigi see isik viimati nimetatud keelt ei oska, tingimusel, et pädevad asutused ei leia vastavalt direktiivi artikli 3 lõikele 3 asjassepuutuvat menetlust ja käesoleva kohtuasja asjaolusid arvestades, et selline vastuväide kujutab endast olulist dokumenti.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiivi 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet, artiklit 2, artikli 3 lõike 1 punkti c ning artikli 6 lõikeid 1 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mille kohaselt peab kriminaalmenetluses süüdistatav, kes ei ela selles liikmesriigis, nimetama tema suhtes tehtud käskotsuse vastuvõtmiseks volitatud isiku, tingimusel, et süüdistatav saab kõnealusele otsusele vastuväite esitamise tähtaega tegelikult täies pikkuses kasutada.

____________

1 ELT C 253, 4.8.2014.