Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Laufen – Saksa) – Rikosoikeudenkäynti Gavril Covacia vastaan

(Asia C-216/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Direktiivi 2010/64/EU – Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä – Menettelyn kieli – Rangaistusmääräys, jolla tuomitaan sakkoon – Mahdollisuus esittää vastustus muulla kuin menettelyn kielellä – Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Oikeus saada syytettä koskevat tiedot – Rangaistusmääräyksen tiedoksi antaminen – Yksityiskohtaiset menettelytavat – Syytetyn henkilön velvollisuus valtuuttaa asiamies – Vastustuksen määräaika, joka alkaa kulua asiamiehelle toimitetusta tiedoksiannosta)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Laufen

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Gavril Covaci

Tuomiolauselma

Oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20.10.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU 1–3 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan rikosoikeudellisessa menettelyssä henkilö, jolle on annettu rangaistusmääräys, ei voi kirjallisesti vastustaa tätä määräystä muulla kielellä kuin menettelyn kiellellä, vaikka kyseinen henkilö ei osaisi tätä kieltä, edellyttäen, että toimivaltaiset viranomaiset eivät tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla katso, että asianomaiseen menettelyyn ja asian olosuhteisiin nähden tämä vastustus on keskeinen asiakirja.

Tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/13/EU 2 artiklaa, 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 6 artiklan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan rikosoikeudellisessa menettelyssä syytetyn henkilön, joka ei asu tässä jäsenvaltiossa, on valtuutettava asiamies häntä koskevan rangaistusmääräyksen tiedoksiantoa varten, edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on tosiasiallisesti käytettävissään määräyksen vastustamista varten asetettu määräaika kokonaisuudessaan.

____________

1 EUVL C 253, 4.8.2014.