Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Laufen - Njemačka) – kazneni postupak protiv Gavrila Covacija

(predmet C-216/14)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Direktiva 2010/64/EU – Pravo na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima – Jezik postupka – Kazneni nalog kojim se izriče novčana kazna – Mogućnost da se prigovor podnese na jeziku koji nije jezik postupka – Direktiva 2012/13/EU – Pravo na informiranje u kaznenim postupcima – Pravo na informiranje o optužbama – Dostava kaznenog naloga – Načini – Obvezno imenovanje punomoćnika za primanje pismena od okrivljenika – Rok za podnošenje prigovora koji teče od dostave punomoćniku)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Laufen

Stranka glavnog kaznenog postupka

Gavril Covaci

Izreka

Članak 1., članak 2. i članak 3. Direktive 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo, kao što je ono u predmetu u glavnom postupku, koje u kaznenom postupku ne omogućava osobi na koju se odnosi kazneni nalog podnošenje pisanoga prigovora protiv toga naloga na jeziku koji nije jezik postupka, iako ta osoba ne vlada tim jezikom, pod uvjetom da nadležna tijela ne smatraju da, sukladno članku 3. stavku 3. te direktive, s obzirom na dotični postupak i okolnosti predmeta, takav prigovor predstavlja bitan dokument.Članak 2., članak 3. stavak 1. točku (c) i članak 6. stavak 1. i stavak 3. Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalno zakonodavstvo kao što je ono u predmetu u glavnom postupku koje u kaznenom postupku zahtijeva da okrivljenik koji nema boravište u toj državi članici imenuje punomoćnika za primanje pismena u svrhu dostave kaznenog naloga koji se odnosi na njega pod uvjetom da okrivljenik ima pravo na cijeli rok za podnošenje prigovora protiv navedenoga naloga.

____________

1 SL C 253, 4. 8. 2014.