Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2015. október 15-i ítélete (Amtsgericht Laufen [laufeni helyi bíróság, Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gavril Covaci elleni büntetőeljárás

(C-216/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 2010/64/EU irányelv – A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog – Az eljárás nyelve – Pénzbüntetést kiszabó, tárgyalás mellőzésével hozott végzés – A tárgyalás tartására irányuló kérelem eljárás nyelvétől eltérő nyelven való benyújtásának lehetősége – 2012/13/EU irányelv – Tájékoztatáshoz való jog a büntetőeljárás során – A váddal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog – A tárgyalás mellőzésével hozott végzés kézbesítése – Részletszabályok – Kézbesítési megbízott terhelt általi kötelező kijelölése – A tárgyalás tartására irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő, amely a kézbesítési megbízott részére történő kézbesítéssel kezdődik)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Laufen

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Gavril Covaci

Rendelkező rész

A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amely a büntetőeljárás keretében nem engedélyezi annak a személynek, akivel szemben tárgyalás mellőzésével hoztak végzést, hogy e végzéssel szemben a tárgyalás tartására irányuló írásbeli kérelmet más nyelven terjessze elő, mint amely az eljárás nyelve, még akkor sem, ha e személy nem ismeri ez utóbbi nyelvet, feltéve hogy az illetékes hatóságok nem vélik úgy ezen irányelv 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően, hogy az érintett eljárásra és az eset körülményeire tekintettel az ilyen kérelem lényeges iratnak minősül.A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkét, 3. cikke (1) bekezdésének c) pontját és 6. cikkének (1) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes valamely tagállamnak az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló szabályozása, amely a büntetőeljárás során arra kötelezi az ebben a tagállamban lakóhellyel nem rendelkező vádlottat, hogy kézbesítési megbízottat jelöljön ki a vele szemben tárgyalás mellő

zésével hozott végzés kézbesítése érdekében, feltéve hogy e vádlott az említett végzés elleni tárgyalás tartására irányuló kérelem benyújtására nyitva álló teljes határidővel ténylegesen élhet.

____________

1 HL C 253., 2014.8.4.