Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 15. oktobra spriedums (Amtsgericht Laufen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Gavril Covaci

(lieta C-216/14) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesiskā sadarbība krimināllietās – Direktīva 2010/64/ES – Tiesības uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā – Tiesvedības valoda – Rīkojums par sodu, ar ko tiek uzlikts naudas sods – Iespēja iesniegt iebildi citā valodā, nevis tiesvedības valodā – Direktīva 2012/13/ES – Tiesības uz informāciju kriminālprocesā – Tiesības uz informāciju par apsūdzību – Rīkojuma par sodu izsniegšana – Kārtība – Apsūdzētā pienākums norādīt pilnvarotu pārstāvi – Iebildes termiņš, kas sākas no izsniegšanas brīža pilnvarotajam pārstāvim

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Laufen

Lietas dalībnieks pamatlietā

Gavril Covaci

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā 1.–3. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem nav pretrunā tādi valsts tiesību akti kā pamatlietā, ar kuriem kriminālprocesā personai, pret kuru ir izdots rīkojums par sodu, nav atļauts iesniegt par šādu rīkojumu rakstisku iebildi citā valodā, kas nav tiesvedības valoda, lai gan šī persona nepārvalda šo tiesvedības valodu, ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 3. punktu neuzskata, ka, ņemot vērā attiecīgo procesu un lietas apstākļus, šāda iebilde ir būtisks dokuments;Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Direktīvas 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā 2. pants, 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 6. panta 1. un 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem nav pretrunā tādi dalībvalsts tiesību akti kā pamatlietā, saskaņā ar kuriem kriminālprocesā apsūdzētai personai, kura nedzīvo šajā dalībvalstī, ir noteikts pienākums norādīt pilnvaroto pārstāvi pret šo personu izdota rīkojuma par sodu saņemšanai, ar nosacījumu, ka šīs personas rīcībā faktiski ir viss termiņš, kas ir noteikts iebildes iesniegšanai par šādu rīkojumu.

____________

1     OV C 253, 4.8.2014.