Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Laufen – Nemecko) – trestné konanie proti Gavrilovi Covacimu

(vec C-216/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v trestných veciach – Smernica 2010/64/EÚ – Právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní – Jazyk konania – Trestný rozkaz ukladajúci pokutu – Možnosť podať odpor v inom jazyku ako je jazyk konania – Smernica 2012/13/EÚ – Právo na informácie v trestnom konaní – Právo na informácie o obvinení – Doručenie trestného rozkazu – Postupy – Povinné určenie splnomocnenca obvineným – Lehota na podanie odporu plynúca doručením splnomocnencovi)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Laufen

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Gavril Covaci

Výrok rozsudku

Články 1 až 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je tá vo veci samej, ktorá v rámci trestného konania neumožňuje osobe, ktorej sa trestný rozkaz týka, podať voči nemu písomný odpor v inom jazyku ako je jazyk konania, hoci ho táto osoba neovláda, pod podmienkou, že príslušné orgány sa v súlade s článkom 3 ods. 3 tejto smernice nedomnievajú, že tento odpor predstavuje vzhľadom na dotknuté konanie a okolnosti prejednávanej veci základný dokument.Článok 2, článok 3 ods. 1 písm. c) a článok 6 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, ako je tá vo veci samej, ktorá v rámci trestného konania ukladá obvinenej osobe bez trvalého pobytu na území členského štátu povinnosť určiť splnomocnenca na doručenie trestného rozkazu, ktorý sa jej týka, pod podmienkou, že táto osoba má skutočne k dispozícii celú lehotu stanovenú na podanie odporu voči uvedenému rozkazu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.